IVsDebugName.GetName(String) Metoda

Definicja

Pobiera nazwę punktu przerwania.

public:
 int GetName([Runtime::InteropServices::Out] System::String ^ % pbstrName);
int GetName([Runtime::InteropServices::Out] std::wstring const & & pbstrName);
public int GetName (out string pbstrName);
abstract member GetName : string -> int
Public Function GetName (ByRef pbstrName As String) As Integer

Parametry

pbstrName
String

określoną Nazwa punktu przerwania.

Zwraca

Int32

Jeśli metoda się powiedzie, zwraca wartość S_OK . Jeśli to się nie powiedzie, zwraca kod błędu.

Uwagi

Podpis COM

Z textmgr. idl:

HRESULT IVsDebugName::GetName(  
   [out] BSTR *pbstrName  
);  

Dotyczy