IVsDropdownBarClient.GetComboTipText(Int32, String) Metoda

Definicja

Zwraca etykietkę narzędzia dla całej kombinacji paska rozwijanego.

public:
 int GetComboTipText(int iCombo, [Runtime::InteropServices::Out] System::String ^ % pbstrText);
int GetComboTipText(int iCombo, [Runtime::InteropServices::Out] std::wstring const & & pbstrText);
public int GetComboTipText (int iCombo, out string pbstrText);
abstract member GetComboTipText : int * string -> int
Public Function GetComboTipText (iCombo As Integer, ByRef pbstrText As String) As Integer

Parametry

iCombo
Int32

podczas Kombinacja paska/okna listy rozwijanej.

pbstrText
String

określoną Ciąg zawierający tekst etykietki narzędzia.

Zwraca

Int32

Jeśli metoda się powiedzie, zwraca wartość S_OK . Jeśli to się nie powiedzie, zwraca kod błędu.

Uwagi

Podpis COM

Z textmgr. idl:

HRESULT IVsDropdownBarClient::GetComboTipText(  
   [in] long iCombo,  
   [out] BSTR *pbstrText  
);  

Dotyczy