IVsExpansionEnumeration.GetCount(UInt32) Metoda

Definicja

Zwraca liczbę obiektów reprezentowanych w tym wyliczeniu.

public:
 int GetCount([Runtime::InteropServices::Out] System::UInt32 % pCount);
int GetCount([Runtime::InteropServices::Out] unsigned int & pCount);
public int GetCount (out uint pCount);
abstract member GetCount : uint32 -> int
Public Function GetCount (ByRef pCount As UInteger) As Integer

Parametry

pCount
UInt32

określoną Zwraca liczbę obiektów.

Zwraca

Int32

Jeśli metoda się powiedzie, zwraca wartość S_OK . Jeśli to się nie powiedzie, zwraca kod błędu.

Uwagi

Użyj tej wartości liczby, aby określić maksymalną liczbę obiektów, które można pobrać przy użyciu Next metody.

Podpis COM

Z textmgr2. idl:

HRESULT IVsExpansionEnumeration::GetCount(  
   [out]ULONG *pCount  
);  

Dotyczy