IVsTextScanner.Read(String, Int32) Metoda

Definicja

Wykonuje skanowanie buforu tekstowego lub część buforu tekstowego zdefiniowanego przez długość ciągu piLength .

public:
 int Read([Runtime::InteropServices::Out] System::String ^ % ppszText, [Runtime::InteropServices::Out] int % piLength);
int Read([Runtime::InteropServices::Out] std::wstring const & & ppszText, [Runtime::InteropServices::Out] int & piLength);
public int Read (out string ppszText, out int piLength);
abstract member Read : string * int -> int
Public Function Read (ByRef ppszText As String, ByRef piLength As Integer) As Integer

Parametry

ppszText
String

określoną Zakres buforu tekstowego do odczytania.

piLength
Int32

określoną Długość tekstu do odczytania z buforu.

Zwraca

Int32

Jeśli metoda się powiedzie, zwraca wartość S_OK . Jeśli to się nie powiedzie, zwraca kod błędu.

Uwagi

Podpis COM

Z textmgr. idl:

HRESULT IVsTextScanner::Read(  
   [out] WCHAR **ppszText,  
   [out] long *piLength  
);  

Parametr piLength jest wartością całkowitą dla długości tekstu wskazywanego przez ppszText . Jeśli wartość jest równa zero, nie ma więcej tekstu.

Uwaga

Bufor tekstowy jest tworzony przez IVsTextScanner obiekt, a bufor musi utrzymywać się w czasie trwania IVsTextScanner obiektu lub do momentu CloseScan wywołania metody.

Dotyczy