IVsTextView.SetScrollPosition(Int32, Int32) Metoda

Definicja

Ustawia ustawienia paska przewijania podstawowego edytora tekstu dla określonego paska przewijania.

public:
 int SetScrollPosition(int iBar, int iFirstVisibleUnit);
public:
 int SetScrollPosition(int iBar, int iFirstVisibleUnit);
int SetScrollPosition(int iBar, int iFirstVisibleUnit);
public int SetScrollPosition (int iBar, int iFirstVisibleUnit);
abstract member SetScrollPosition : int * int -> int
Public Function SetScrollPosition (iBar As Integer, iFirstVisibleUnit As Integer) As Integer

Parametry

iBar
Int32

podczas Określa poziomy lub pionowy pasek przewijania. Możliwe wartości to SB_HORZ lub SB_VERT. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz GetScrollInfo w zestawie SDK platformy.

iFirstVisibleUnit
Int32

podczas Pierwsza widoczna jednostka paska przewijania.

Zwraca

Int32

Jeśli metoda się powiedzie, zwraca wartość S_OK . Jeśli to się nie powiedzie, zwraca kod błędu.

Uwagi

Podpis COM

Z textmgr. idl:

HRESULT IVsTextView::SetScrollPosition(  
   [in] long iBar,   
   [in] long iFirstVisibleUnit  
);  

Dotyczy