AwaitExtensions.ConfigureAwaitForAggregateException(Task, Boolean) Metoda

Definicja

Zwraca oczekujący, który zostanie wygenerowany AggregateException z Exception właściwości zadania, jeśli wystąpi błąd.

public static Microsoft.VisualStudio.Threading.AwaitExtensions.AggregateExceptionAwaitable ConfigureAwaitForAggregateException (this System.Threading.Tasks.Task task, bool continueOnCapturedContext = true);
static member ConfigureAwaitForAggregateException : System.Threading.Tasks.Task * bool -> Microsoft.VisualStudio.Threading.AwaitExtensions.AggregateExceptionAwaitable
<Extension()>
Public Function ConfigureAwaitForAggregateException (task As Task, Optional continueOnCapturedContext As Boolean = true) As AwaitExtensions.AggregateExceptionAwaitable

Parametry

task
Task

Zadanie do śledzenia pod kątem ukończenia.

continueOnCapturedContext
Boolean

Zwraca

AwaitExtensions.AggregateExceptionAwaitable

Oczekujące na zgłoszenie AggregateException .

Wyjątki

Zgłaszane, gdy task wystąpią błędy.

Uwagi

Oczekiwanie na wartość Task domyślną TaskAwaiter tylko zwraca pierwszy wyjątek w ramach InnerExceptions . Jeśli nie chcesz utracić szczegółów innych wyjątków wewnętrznych, Użyj tej metody rozszerzenia.

Dotyczy