JoinableTask.IsCompleted Właściwość

Definicja

Pobiera wartość wskazującą, czy operacja asynchroniczna reprezentowana przez to wystąpienie została zakończona, jak jest reprezentowana przez Task wartość właściwości IsCompleted .

public:
 property bool IsCompleted { bool get(); };
public:
 property bool IsCompleted { bool get(); };
public bool IsCompleted { get; }
member this.IsCompleted : bool
Public ReadOnly Property IsCompleted As Boolean

Wartość właściwości

Boolean

true Jeśli operacja zakończyła się w inny sposób false .

Dotyczy