FileNameAttribute.FileName Właściwość

Definicja

Pobiera nazwę pliku.

public:
 property System::String ^ FileName { System::String ^ get(); };
public:
 property Platform::String ^ FileName { Platform::String ^ get(); };
public string FileName { get; }
member this.FileName : string
Public ReadOnly Property FileName As String

Wartość właściwości

String

Dotyczy