IOrderedStreamStorage<TKey>.Item[Int32] Właściwość

Definicja

Otwórz istniejący strumień w magazynie do odczytu w podanym indeksie.

public:
 property System::IO::Stream ^ default[int] { System::IO::Stream ^ get(int index); };
public System.IO.Stream this[int index] { get; }
member this.Item(int) : System.IO.Stream
Default Public ReadOnly Property Item(index As Integer) As Stream

Parametry

index
Int32

Indeks istniejącego strumienia.

Wartość właściwości

Stream

Otwarty strumień do odczytu. Obiekt wywołujący jest odpowiedzialny za usuwanie strumienia.

Dotyczy