ITelemetryIdProvider<TId>.TryGetTelemetryId(TId) Metoda

Definicja

Próbuje uzyskać unikatowy identyfikator dla celów telemetrii.

public:
 bool TryGetTelemetryId([Runtime::InteropServices::Out] TId % telemetryId);
public bool TryGetTelemetryId (out TId telemetryId);
abstract member TryGetTelemetryId : 'Id -> bool
Public Function TryGetTelemetryId (ByRef telemetryId As TId) As Boolean

Parametry

telemetryId
TId

Zwraca

Boolean

ma wartość true , jeśli został zwrócony unikatowy identyfikator telemetrii, wartość false , jeśli ten obiekt odmawia uczestniczenia w rejestrowaniu danych telemetrycznych.

Dotyczy