VCCodeInclude.IsZombie Właściwość

Definicja

Pobiera wartość wskazującą, czy obiekt istnieje.

public:
 property bool IsZombie { bool get(); };
public:
 property bool IsZombie { bool get(); };
[System.Runtime.InteropServices.DispId(515)]
public bool IsZombie { [System.Runtime.InteropServices.DispId(515)] [System.Runtime.InteropServices.TypeLibFunc(System.Runtime.InteropServices.TypeLibFuncFlags.FNonBrowsable)] get; }
[<System.Runtime.InteropServices.DispId(515)>]
[<get: System.Runtime.InteropServices.DispId(515)>]
[<get: System.Runtime.InteropServices.TypeLibFunc(System.Runtime.InteropServices.TypeLibFuncFlags.FNonBrowsable)>]
member this.IsZombie : bool
Public ReadOnly Property IsZombie As Boolean

Wartość właściwości

Boolean

true Jeśli obiekt już nie istnieje; w przeciwnym razie false .

Atrybuty

Uwagi

VCCodeModelObiekt reprezentuje stan tego konkretnego obiektu, który był w pliku w czasie, gdy został pobrany. Jednak użytkownik może przechowywać odwołanie do VCCodeModel obiektu, który już nie istnieje. Ponieważ obiekt już nie istnieje, wywołanie dowolnej metody nie powiedzie się.

IsZombieWłaściwość jest true , gdy określony obiekt już nie istnieje. Ta sytuacja może wystąpić, gdy deklaracja klasy została usunięta, projekt został zamknięty lub inne warunki zostały utracone.

Dotyczy