IModelMetadata.ModelType Property

Definition

public:
 property Type ^ ModelType { Type ^ get(); };
public Type ModelType { get; }
member this.ModelType : Type
Public ReadOnly Property ModelType As Type

Property Value

Type

Applies to