ILanguageServiceProvider.UninitializeAsync(String) Metoda

Definicja

Usuwa integrację usługi językowej dla określonego pliku.

public:
 System::Threading::Tasks::Task ^ UninitializeAsync(System::String ^ filePath);
public System.Threading.Tasks.Task UninitializeAsync (string filePath);
abstract member UninitializeAsync : string -> System.Threading.Tasks.Task
Public Function UninitializeAsync (filePath As String) As Task

Parametry

filePath
String

Ścieżka bezwzględna pliku, dla którego ma zostać zainicjowana usługa języka.

Zwraca

Task

Zadanie, które śledzi operację asynchroniczną.

Dotyczy