RegistryKey.SubKeyCount Właściwość

Definicja

Pobiera liczbę podkluczów bieżącego klucza.

public:
 property int SubKeyCount { int get(); };
public int SubKeyCount { get; }
member this.SubKeyCount : int
Public ReadOnly Property SubKeyCount As Integer

Wartość właściwości

Int32

Liczba podkluczów bieżącego klucza.

Wyjątki

Użytkownik nie ma uprawnień do odczytu klucza.

Manipulowanie RegistryKey jest zamykane (nie można uzyskać dostępu do zamkniętych kluczy).

Użytkownik nie posiada niezbędnych praw wobec rejestru.

Wystąpił błąd systemowy, na przykład bieżący klucz został usunięty.

Przykłady

Ten przykład kodu jest częścią większego przykładu podanego RegistryKey dla klasy.

// Print the information from the Test9999 subkey.
Console::WriteLine( "There are {0} subkeys under Test9999.", test9999->SubKeyCount.ToString() );
array<String^>^subKeyNames = test9999->GetSubKeyNames();
for ( int i = 0; i < subKeyNames->Length; i++ )
{
  RegistryKey ^ tempKey = test9999->OpenSubKey( subKeyNames[ i ] );
  Console::WriteLine( "\nThere are {0} values for {1}.", tempKey->ValueCount.ToString(), tempKey->Name );
  array<String^>^valueNames = tempKey->GetValueNames();
  for ( int j = 0; j < valueNames->Length; j++ )
  {
   Console::WriteLine( "{0,-8}: {1}", valueNames[ j ], tempKey->GetValue( valueNames[ j ] )->ToString() );

  }
}
// Print the information from the Test9999 subkey.
Console.WriteLine("There are {0} subkeys under {1}.",
  test9999.SubKeyCount.ToString(), test9999.Name);
foreach(string subKeyName in test9999.GetSubKeyNames())
{
  using(RegistryKey
    tempKey = test9999.OpenSubKey(subKeyName))
  {
    Console.WriteLine("\nThere are {0} values for {1}.",
      tempKey.ValueCount.ToString(), tempKey.Name);
    foreach(string valueName in tempKey.GetValueNames())
    {
      Console.WriteLine("{0,-8}: {1}", valueName,
        tempKey.GetValue(valueName).ToString());
    }
  }
}
' Print the information from the Test9999 subkey.
Console.WriteLine("There are {0} subkeys under Test9999.", _
  test9999.SubKeyCount.ToString())
For Each subKeyName As String In test9999.GetSubKeyNames()
  Dim tempKey As RegistryKey = _
    test9999.OpenSubKey(subKeyName)
  Console.WriteLine(vbCrLf & "There are {0} values for " & _
    "{1}.", tempKey.ValueCount.ToString(), tempKey.Name)
  For Each valueName As String In tempKey.GetValueNames()
    Console.WriteLine("{0,-8}: {1}", valueName, _
      tempKey.GetValue(valueName).ToString())
  Next
Next

Uwagi

Ta właściwość nie rekursywnie zlicza nazw. Zwraca tylko liczbę nazw na poziomie podstawowym, z którego została wywołana.

Dotyczy

Zobacz też