BulletChrome.Background Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia pędzel używany do wypełnienia tła Bullet.Gets or sets the brush used to fill the background of the Bullet.

public:
 property System::Windows::Media::Brush ^ Background { System::Windows::Media::Brush ^ get(); void set(System::Windows::Media::Brush ^ value); };
public System.Windows.Media.Brush Background { get; set; }
member this.Background : System.Windows.Media.Brush with get, set
Public Property Background As Brush

Wartość właściwości

Brush

Pędzel używany do wypełnienia tła Bullet.The brush used to fill the background of the Bullet.

Uwagi

Informacje dotyczące właściwości zależnościDependency Property Information

Pole identyfikatoraIdentifier field BackgroundProperty
Właściwości metadanych ustawione na trueMetadata properties set to true AffectsRender, SubPropertiesDoNotAffectRenderAffectsRender, SubPropertiesDoNotAffectRender

Dotyczy