Action<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,T15> Delegat

Definicja

Hermetyzuje metodę, która ma 15 parametrów i nie zwraca wartości.Encapsulates a method that has 15 parameters and does not return a value.

generic <typename T1, typename T2, typename T3, typename T4, typename T5, typename T6, typename T7, typename T8, typename T9, typename T10, typename T11, typename T12, typename T13, typename T14, typename T15>
public delegate void Action(T1 arg1, T2 arg2, T3 arg3, T4 arg4, T5 arg5, T6 arg6, T7 arg7, T8 arg8, T9 arg9, T10 arg10, T11 arg11, T12 arg12, T13 arg13, T14 arg14, T15 arg15);
public delegate void Action<in T1,in T2,in T3,in T4,in T5,in T6,in T7,in T8,in T9,in T10,in T11,in T12,in T13,in T14,in T15>(T1 arg1, T2 arg2, T3 arg3, T4 arg4, T5 arg5, T6 arg6, T7 arg7, T8 arg8, T9 arg9, T10 arg10, T11 arg11, T12 arg12, T13 arg13, T14 arg14, T15 arg15);
type Action<'T1, 'T2, 'T3, 'T4, 'T5, 'T6, 'T7, 'T8, 'T9, 'T10, 'T11, 'T12, 'T13, 'T14, 'T15> = delegate of 'T1 * 'T2 * 'T3 * 'T4 * 'T5 * 'T6 * 'T7 * 'T8 * 'T9 * 'T10 * 'T11 * 'T12 * 'T13 * 'T14 * 'T15 -> unit
Public Delegate Sub Action(Of In T1, In T2, In T3, In T4, In T5, In T6, In T7, In T8, In T9, In T10, In T11, In T12, In T13, In T14, In T15)(arg1 As T1, arg2 As T2, arg3 As T3, arg4 As T4, arg5 As T5, arg6 As T6, arg7 As T7, arg8 As T8, arg9 As T9, arg10 As T10, arg11 As T11, arg12 As T12, arg13 As T13, arg14 As T14, arg15 As T15)

Parametry typu

T1

Typ pierwszego parametru metody, który jest hermetyzowany przez ten delegat.The type of the first parameter of the method that this delegate encapsulates.

T2

Typ drugiego parametru metody, który jest hermetyzowany przez ten delegat.The type of the second parameter of the method that this delegate encapsulates.

T3

Typ trzeciego parametru metody, który jest hermetyzowany przez ten delegat.The type of the third parameter of the method that this delegate encapsulates.

T4

Typ czwartego parametru metody, który jest hermetyzowany przez ten delegat.The type of the fourth parameter of the method that this delegate encapsulates.

T5

Typ piątego parametru metody, który jest hermetyzowany przez ten delegat.The type of the fifth parameter of the method that this delegate encapsulates.

T6

Typ szóstego parametru metody, który jest hermetyzowany przez ten delegat.The type of the sixth parameter of the method that this delegate encapsulates.

T7

Typ siódmego parametru metody, która jest hermetyzowana przez ten delegat.The type of the seventh parameter of the method that this delegate encapsulates.

T8

Typ ósmego parametru metody, który jest hermetyzowany przez ten delegat.The type of the eighth parameter of the method that this delegate encapsulates.

T9

Typ dziewiątego parametru metody, która jest hermetyzowana przez ten delegat.The type of the ninth parameter of the method that this delegate encapsulates.

T10

Typ dziesiątego parametru metody, która jest hermetyzowana przez ten delegat.The type of the tenth parameter of the method that this delegate encapsulates.

T11

Typ jedenastego parametru metody, który jest hermetyzowany przez ten delegat.The type of the eleventh parameter of the method that this delegate encapsulates.

T12

Typ dwunastego parametru metody, który jest hermetyzowany przez ten delegat.The type of the twelfth parameter of the method that this delegate encapsulates.

T13

Typ trzynastego parametru metody, który jest hermetyzowany przez ten delegat.The type of the thirteenth parameter of the method that this delegate encapsulates.

T14

Typ parametru czternastości metody, która jest hermetyzowana przez ten delegat.The type of the fourteenth parameter of the method that this delegate encapsulates.

T15

Typ piętnastego parametru metody, która jest hermetyzowana przez ten delegat.The type of the fifteenth parameter of the method that this delegate encapsulates.

Parametry

arg1

Pierwszy parametr metody, która jest hermetyzowana przez ten delegat.The first parameter of the method that this delegate encapsulates.

arg2

Drugi parametr metody, która jest hermetyzowana przez ten delegat.The second parameter of the method that this delegate encapsulates.

arg3

Trzeci parametr metody, która jest hermetyzowana przez ten delegat.The third parameter of the method that this delegate encapsulates.

arg4

Czwarty parametr metody, która jest hermetyzowana przez ten delegat.The fourth parameter of the method that this delegate encapsulates.

arg5

Piąty parametr metody, która jest hermetyzowana przez ten delegat.The fifth parameter of the method that this delegate encapsulates.

arg6

Szósty parametr metody, która jest hermetyzowana przez ten delegat.The sixth parameter of the method that this delegate encapsulates.

arg7

Siódmy parametr metody, która jest hermetyzowana przez ten delegat.The seventh parameter of the method that this delegate encapsulates.

arg8

Ósmy parametr metody, która jest hermetyzowana przez ten delegat.The eighth parameter of the method that this delegate encapsulates.

arg9

Dziewiąty parametr metody, która jest hermetyzowana przez ten delegat.The ninth parameter of the method that this delegate encapsulates.

arg10

Dziesiąty parametr metody, która jest hermetyzowana przez ten delegat.The tenth parameter of the method that this delegate encapsulates.

arg11

Jedenasty parametr metody, która jest hermetyzowana przez ten delegat.The eleventh parameter of the method that this delegate encapsulates.

arg12

Dwunasty parametr metody, która jest hermetyzowana przez ten delegat.The twelfth parameter of the method that this delegate encapsulates.

arg13

Trzynasty parametr metody, która jest hermetyzowana przez ten delegat.The thirteenth parameter of the method that this delegate encapsulates.

arg14

Czternasty parametr metody, która jest hermetyzowana przez ten delegat.The fourteenth parameter of the method that this delegate encapsulates.

arg15

Piętnasty parametr metody, która jest hermetyzowana przez ten delegat.The fifteenth parameter of the method that this delegate encapsulates.

Dziedziczenie
Action<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,T15>

Uwagi

Można użyć delegata Action<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,T15>, aby przekazać metodę jako parametr bez jawnego deklarowania niestandardowego delegata.You can use the Action<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,T15> delegate to pass a method as a parameter without explicitly declaring a custom delegate. Metoda hermetyzowana musi odpowiadać sygnaturze metody zdefiniowanej przez tego delegata.The encapsulated method must correspond to the method signature that is defined by this delegate. Oznacza to, że metoda hermetyzowana musi mieć 15 parametrów, które są wszystkie do nich przesyłane przez wartość i nie może zwracać wartości.This means that the encapsulated method must have 15 parameters that are all passed to it by value, and it must not return a value. (W C#, metoda musi zwracać void.(In C#, the method must return void. W Visual Basic musi on być zdefiniowany przez Sub...End SubIn Visual Basic, it must be defined by the SubEnd Sub Konstruuj.construct. Może być również metodą zwracającą wartość, która jest ignorowana.) Zazwyczaj taka metoda jest używana do wykonywania operacji.It can also be a method that returns a value that is ignored.) Typically, such a method is used to perform an operation.

Uwaga

Aby odwołać się do metody, która ma 15 parametrów i zwraca wartość, należy zamiast tego użyć delegata generycznego Func<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,T15,TResult>.To reference a method that has 15 parameters and returns a value, use the generic Func<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,T15,TResult> delegate instead.

Można również użyć delegata Action<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,T15> z metodami anonimowymi i wyrażeniami lambda.You can also use the Action<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,T15> delegate with anonymous methods and lambda expressions.

Metody rozszerzania

GetMethodInfo(Delegate)

Pobiera obiekt, który reprezentuje metodę reprezentowaną przez określony delegat.Gets an object that represents the method represented by the specified delegate.

Dotyczy

Zobacz też