Action<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8> Delegat

Definicja

Hermetyzuje metodę, która ma osiem parametrów i nie zwraca wartości.Encapsulates a method that has eight parameters and does not return a value.

generic <typename T1, typename T2, typename T3, typename T4, typename T5, typename T6, typename T7, typename T8>
public delegate void Action(T1 arg1, T2 arg2, T3 arg3, T4 arg4, T5 arg5, T6 arg6, T7 arg7, T8 arg8);
public delegate void Action<in T1,in T2,in T3,in T4,in T5,in T6,in T7,in T8>(T1 arg1, T2 arg2, T3 arg3, T4 arg4, T5 arg5, T6 arg6, T7 arg7, T8 arg8);
type Action<'T1, 'T2, 'T3, 'T4, 'T5, 'T6, 'T7, 'T8> = delegate of 'T1 * 'T2 * 'T3 * 'T4 * 'T5 * 'T6 * 'T7 * 'T8 -> unit
Public Delegate Sub Action(Of In T1, In T2, In T3, In T4, In T5, In T6, In T7, In T8)(arg1 As T1, arg2 As T2, arg3 As T3, arg4 As T4, arg5 As T5, arg6 As T6, arg7 As T7, arg8 As T8)

Parametry typu

T1

Typ pierwszego parametru metody, który jest hermetyzowany przez ten delegat.The type of the first parameter of the method that this delegate encapsulates.

T2

Typ drugiego parametru metody, który jest hermetyzowany przez ten delegat.The type of the second parameter of the method that this delegate encapsulates.

T3

Typ trzeciego parametru metody, który jest hermetyzowany przez ten delegat.The type of the third parameter of the method that this delegate encapsulates.

T4

Typ czwartego parametru metody, który jest hermetyzowany przez ten delegat.The type of the fourth parameter of the method that this delegate encapsulates.

T5

Typ piątego parametru metody, który jest hermetyzowany przez ten delegat.The type of the fifth parameter of the method that this delegate encapsulates.

T6

Typ szóstego parametru metody, który jest hermetyzowany przez ten delegat.The type of the sixth parameter of the method that this delegate encapsulates.

T7

Typ siódmego parametru metody, która jest hermetyzowana przez ten delegat.The type of the seventh parameter of the method that this delegate encapsulates.

T8

Typ ósmego parametru metody, który jest hermetyzowany przez ten delegat.The type of the eighth parameter of the method that this delegate encapsulates.

Parametry

arg1

Pierwszy parametr metody, która jest hermetyzowana przez ten delegat.The first parameter of the method that this delegate encapsulates.

arg2

Drugi parametr metody, która jest hermetyzowana przez ten delegat.The second parameter of the method that this delegate encapsulates.

arg3

Trzeci parametr metody, która jest hermetyzowana przez ten delegat.The third parameter of the method that this delegate encapsulates.

arg4

Czwarty parametr metody, która jest hermetyzowana przez ten delegat.The fourth parameter of the method that this delegate encapsulates.

arg5

Piąty parametr metody, która jest hermetyzowana przez ten delegat.The fifth parameter of the method that this delegate encapsulates.

arg6

Szósty parametr metody, która jest hermetyzowana przez ten delegat.The sixth parameter of the method that this delegate encapsulates.

arg7

Siódmy parametr metody, która jest hermetyzowana przez ten delegat.The seventh parameter of the method that this delegate encapsulates.

arg8

Ósmy parametr metody, która jest hermetyzowana przez ten delegat.The eighth parameter of the method that this delegate encapsulates.

Dziedziczenie
Action<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8>

Uwagi

Można użyć delegata Action<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8>, aby przekazać metodę jako parametr bez jawnego deklarowania niestandardowego delegata.You can use the Action<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8> delegate to pass a method as a parameter without explicitly declaring a custom delegate. Metoda hermetyzowana musi odpowiadać sygnaturze metody zdefiniowanej przez tego delegata.The encapsulated method must correspond to the method signature that is defined by this delegate. Oznacza to, że metoda hermetyzowana musi mieć osiem parametrów, które są wszystkie do nich przesyłane przez wartość i nie może zwracać wartości.This means that the encapsulated method must have eight parameters that are all passed to it by value, and it must not return a value. (W C#, metoda musi zwracać void.(In C#, the method must return void. W Visual Basic musi on być zdefiniowany przez Sub...End SubIn Visual Basic, it must be defined by the SubEnd Sub Konstruuj.construct. Może być również metodą zwracającą wartość, która jest ignorowana.) Zazwyczaj taka metoda jest używana do wykonywania operacji.It can also be a method that returns a value that is ignored.) Typically, such a method is used to perform an operation.

Uwaga

Aby odwołać się do metody, która ma osiem parametrów i zwraca wartość, należy zamiast tego użyć delegata generycznego Func<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,TResult>.To reference a method that has eight parameters and returns a value, use the generic Func<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,TResult> delegate instead.

Można również użyć delegata Action<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8> z metodami anonimowymi i wyrażeniami lambda.You can also use the Action<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8> delegate with anonymous methods and lambda expressions.

Metody rozszerzania

GetMethodInfo(Delegate)

Pobiera obiekt, który reprezentuje metodę reprezentowaną przez określony delegat.Gets an object that represents the method represented by the specified delegate.

Dotyczy

Zobacz też