ActivationContext.Dispose Metoda

Definicja

Zwalnia wszelkie zasoby używane przez element ActivationContext.Releases all resources used by the ActivationContext.

public:
 virtual void Dispose();
public void Dispose ();
abstract member Dispose : unit -> unit
override this.Dispose : unit -> unit
Public Sub Dispose ()

Implementuje

Uwagi

Wywołaj Dispose po zakończeniu korzystania z ActivationContext.Call Dispose when you are finished using the ActivationContext. Metoda Dispose pozostawia ActivationContext w stanie niezdatnym do użytku.The Dispose method leaves the ActivationContext in an unusable state. Po wywołaniu Disposenależy zwolnić wszystkie odwołania do ActivationContext, aby moduł wyrzucania elementów bezużytecznych odzyskał pamięć, która zajmowana przez ActivationContext.After calling Dispose, you must release all references to the ActivationContext so the garbage collector can reclaim the memory that the ActivationContext was occupying. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Oczyszczanie zasobów niezarządzanych i implementowanie metody Dispose.For more information, see Cleaning Up Unmanaged Resources and Implementing a Dispose Method.

Uwaga

Zawsze wywołuj Dispose przed wydaniem ostatniego odwołania do ActivationContext.Always call Dispose before you release your last reference to the ActivationContext. W przeciwnym razie używane zasoby nie zostaną zwolnione do momentu wywołania metody Finalize ActivationContext obiektu przez moduł zbierający elementy bezużyteczne.Otherwise, the resources it is using will not be freed until the garbage collector calls the ActivationContext object's Finalize method.

Dotyczy