ActivationContext.Form Właściwość

Definicja

Pobiera formularz lub kontekst magazynu dla bieżącej aplikacji.Gets the form, or store context, for the current application.

public:
 property ActivationContext::ContextForm Form { ActivationContext::ContextForm get(); };
public ActivationContext.ContextForm Form { get; }
member this.Form : ActivationContext.ContextForm
Public ReadOnly Property Form As ActivationContext.ContextForm

Wartość właściwości

Jedna z wartości wyliczenia.One of the enumeration values.

Uwagi

Aplikacja oparta na manifeście może nie być zainstalowana w sklepie ClickOnce.A manifest-based application might not be installed in the ClickOnce store. Aplikacja, która nie znajduje się w magazynie, na przykład aplikacja aktywowana z obsługą manifestu w programie Visual Studio, została sklasyfikowana jako Loose.An application that is not in the store, such as a manifest-activated application executing in Visual Studio, is classified as Loose. Aplikacja, która jest zawarta w sklepie, jest klasyfikowana jako StoreBounded.An application that is contained in the store is classified as StoreBounded.

Dotyczy