ActivityAction<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11>.Argument2 Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia drugi argument w delegatze działania.Gets or sets the second in argument of the activity delegate.

public:
 property System::Activities::DelegateInArgument<T2> ^ Argument2 { System::Activities::DelegateInArgument<T2> ^ get(); void set(System::Activities::DelegateInArgument<T2> ^ value); };
public System.Activities.DelegateInArgument<T2> Argument2 { get; set; }
member this.Argument2 : System.Activities.DelegateInArgument<'T2> with get, set
Public Property Argument2 As DelegateInArgument(Of T2)

Wartość właściwości

DelegateInArgument<T2>

Argument delegata działania.An argument to an activity delegate.

Dotyczy