ActivityMetadata Struktura

Definicja

Reprezentuje zestaw argumentów, działań podrzędnych, zmiennych i delegatów skonfigurowanych Activity w środowisku wykonawczym.Represents the set of arguments, child activities, variables, and delegates that a configured Activity introduces to the execution environment.

public value class ActivityMetadata
public struct ActivityMetadata
type ActivityMetadata = struct
Public Structure ActivityMetadata
Dziedziczenie
ActivityMetadata

Właściwości

Environment

Pobiera działanie LocationReferenceEnvironment argumentów, zmiennych, argumentów delegatów lub symboli wprowadzonych SymbolResolverprzez.Gets the activity's LocationReferenceEnvironment of arguments, variables, delegate arguments, or symbols introduced by a SymbolResolver.

HasViolations

Pobiera wartość wskazującą, czy w metadanych występują błędy walidacji.Gets a value that indicates whether there are any validation errors in the metadata.

Metody

AddArgument(RuntimeArgument)

Dodaje argument do kolekcji argumentów działania.Adds an argument to the collection of arguments of an activity.

AddDefaultExtensionProvider<T>(Func<T>)

Dodaje określonego dostawcę rozszerzeń do kolekcji domyślnych dostawców rozszerzeń dla działania.Adds the specified extension provider to the collection of default extension providers for the activity.

AddImportedChild(Activity)

Dodaje określone działanie do listy metadanych zaimportowanych działań podrzędnych.Adds the specified activity to the metadata's list of imported child activities.

AddImportedChild(Activity, Object)

Dodaje określone działanie do listy metadanych zaimportowanych działań podrzędnych.Adds the specified activity to the metadata's list of imported child activities.

AddImportedDelegate(ActivityDelegate)

Dodaje określonego delegata do listy zaimportowanych delegatów metadanych.Adds the specified delegate to the metadata's list of imported delegates.

AddImportedDelegate(ActivityDelegate, Object)

Dodaje określonego delegata do listy zaimportowanych delegatów metadanych.Adds the specified delegate to the metadata's list of imported delegates.

AddValidationError(String)

Dodaje błąd walidacji do kolekcji metadanych błędów walidacji przy użyciu podanego opisu.Adds a validation error to the metadata's collection of validation errors using the specified description.

AddValidationError(ValidationError)

Dodaje określony błąd walidacji do kolekcji metadanych błędów walidacji.Adds the specified validation error to the metadata's collection of validation errors.

AddVariable(Variable)

Dodaje określoną zmienną do kolekcji zmiennych metadanych.Adds the specified variable to the metadata's collection of variables.

AddVariable(Variable, Object)

Dodaje określoną zmienną do kolekcji zmiennych metadanych.Adds the specified variable to the metadata's collection of variables.

Bind(Argument, RuntimeArgument)

Tworzy powiązanie określonego Argument do określonego RuntimeArgument.Binds the specified Argument to the specified RuntimeArgument.

Equals(Object)

Określa, czy określony obiekt jest równy temu wystąpieniu metadanych.Determines whether the specified object is equal to this metadata instance.

GetArgumentsWithReflection()

Zwraca kolekcję argumentów uzyskanych przy użyciu odbicia.Returns a collection of arguments obtained by using reflection.

GetHashCode()

Zwraca unikatowy identyfikator dla tego wystąpienia metadanych.Returns a unique identifier for this metadata instance.

GetImportedChildrenWithReflection()

Zwraca kolekcję zaimportowanych działań podrzędnych przy użyciu odbicia.Returns a collection of imported child activities using reflection.

GetImportedDelegatesWithReflection()

Zwraca kolekcję delegatów przy użyciu odbicia.Returns a collection of delegates using reflection.

GetVariablesWithReflection()

Zwraca kolekcję zmiennych przy użyciu odbicia.Returns a collection of variables using reflection.

RequireExtension(Type)

Określa, że działanie wymaga rozszerzenia określonego typu w czasie wykonywania.Specifies that the activity requires an extension of the specified type at runtime.

RequireExtension<T>()

Określa, że działanie wymaga rozszerzenia określonego typu ogólnego w czasie wykonywania.Specifies that the activity requires an extension of the specified generic type at runtime.

SetArgumentsCollection(Collection<RuntimeArgument>)

Dodaje określoną kolekcję argumentów do argumentów działania.Adds the specified collection of arguments to the activity's arguments.

SetImportedChildrenCollection(Collection<Activity>)

Dodaje określoną kolekcję jako zaimportowane działania podrzędne działania.Adds the specified collection as imported child activities of the activity.

SetImportedDelegatesCollection(Collection<ActivityDelegate>)

Dodaje określoną kolekcję jako zaimportowanych delegatów działania.Adds the specified collection as imported delegates of the activity.

SetValidationErrorsCollection(Collection<ValidationError>)

Dodaje określoną kolekcję błędów walidacji do kolekcji metadanych błędów walidacji.Adds the specified collection of validation errors to the metadata's collection of validation errors.

SetVariablesCollection(Collection<Variable>)

Dodaje określoną kolekcję zmiennych do zmiennych działania.Adds the specified collection of variables to the activity's variables.

Operatory

Equality(ActivityMetadata, ActivityMetadata)

Zwraca wartość wskazującą, czy dwa określone wystąpienia metadanych są równe.Returns a value that indicates whether the two specified metadata instances are equal.

Inequality(ActivityMetadata, ActivityMetadata)

Zwraca wartość wskazującą, czy dwa określone wystąpienia metadanych nie są równe.Returns a value that indicates whether the two specified metadata instances are not equal.

Dotyczy