InvokeFunc<TResult>.Func Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia ActivityFunc<TResult> do wywołania.Gets or sets the ActivityFunc<TResult> to be invoked.

public:
 property System::Activities::ActivityFunc<TResult> ^ Func { System::Activities::ActivityFunc<TResult> ^ get(); void set(System::Activities::ActivityFunc<TResult> ^ value); };
public System.Activities.ActivityFunc<TResult> Func { get; set; }
member this.Func : System.Activities.ActivityFunc<'Result> with get, set
Public Property Func As ActivityFunc(Of TResult)

Wartość właściwości

ActivityFunc<TResult>

Funkcja działania, która ma zostać wywołana.The activity function to be invoked.

Dotyczy