ArgumentAccessor Klasa

Definicja

Klasa zawierająca parę delegatów get/set, aby uzyskać dostęp do argumentu w wystąpieniu działania.A class containing a get/set delegate pair to access an argument in an activity instance.

public ref class ArgumentAccessor
public class ArgumentAccessor
type ArgumentAccessor = class
Public Class ArgumentAccessor
Dziedziczenie
ArgumentAccessor

Konstruktory

ArgumentAccessor()

Inicjuje nowe wystąpienie klasy ArgumentAccessor.Initializes a new instance of the ArgumentAccessor class.

Właściwości

Getter

Pobiera lub ustawia metodę w celu pobrania argumentu z wystąpienia działania.Gets or sets the method to retrieve an argument from an activity instance.

Setter

Pobiera lub ustawia metodę w celu ustawienia argumentu w wystąpieniu działania.Gets or sets the method to set an argument into an activity instance.

Metody

Equals(Object)

Określa, czy dany obiekt jest taki sam, jak bieżący obiekt.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Odziedziczone po Object)
GetHashCode()

Służy jako domyślna funkcja skrótu.Serves as the default hash function.

(Odziedziczone po Object)
GetType()

Pobiera Type bieżące wystąpienie.Gets the Type of the current instance.

(Odziedziczone po Object)
MemberwiseClone()

Tworzy skróconą kopię bieżącego elementu Object .Creates a shallow copy of the current Object.

(Odziedziczone po Object)
ToString()

Zwraca ciąg reprezentujący bieżący obiekt.Returns a string that represents the current object.

(Odziedziczone po Object)

Dotyczy