DynamicArgumentDesignerOptions Klasa

Definicja

Zapewnia opcje dla projektanta argumentów dynamicznych.Provides options for the dynamic argument designer.

public ref class DynamicArgumentDesignerOptions
public class DynamicArgumentDesignerOptions
type DynamicArgumentDesignerOptions = class
Public Class DynamicArgumentDesignerOptions
Dziedziczenie
DynamicArgumentDesignerOptions

Konstruktory

DynamicArgumentDesignerOptions()

Inicjuje nowe wystąpienie klasy DynamicArgumentDesignerOptions.Initializes a new instance of the DynamicArgumentDesignerOptions class.

Właściwości

ArgumentPrefix

Pobiera lub ustawia domyślny prefiks argumentu.Gets or sets the default argument prefix.

Title

Pobiera lub ustawia tytuł projektanta argumentów dynamicznych.Gets or sets the title of the dynamic argument designer.

Metody

Equals(Object)

Określa, czy dany obiekt jest taki sam, jak bieżący obiekt.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Odziedziczone po Object)
GetHashCode()

Służy jako domyślna funkcja skrótu.Serves as the default hash function.

(Odziedziczone po Object)
GetType()

Pobiera Type bieżące wystąpienie.Gets the Type of the current instance.

(Odziedziczone po Object)
MemberwiseClone()

Tworzy skróconą kopię bieżącego elementu Object .Creates a shallow copy of the current Object.

(Odziedziczone po Object)
ToString()

Zwraca ciąg reprezentujący bieżący obiekt.Returns a string that represents the current object.

(Odziedziczone po Object)

Dotyczy