ICompositeViewEvents Interfejs

Definicja

Obsługuje zdarzenia, które mogą wystąpić podczas wyświetlania ICompositeView elementów.Handles events that can occur during the display of ICompositeView items.

public interface class ICompositeViewEvents
public interface ICompositeViewEvents
type ICompositeViewEvents = interface
Public Interface ICompositeViewEvents
Pochodne

Uwagi

Widok zwykle składa się z różnych luźno sprzężonych elementów wizualnych.A view is usually composed of various loosely coupled visual components.

Metody

RegisterCompositeView(ICompositeView)

Rejestruje niestandardowe kontrolki, które są wyświetlane podczas wykonywania aplikacji złożonej.Registers the custom controls that are viewed during execution of a composite application.

RegisterDefaultCompositeView(ICompositeView)

Rejestruje domyślne kontrolki, które są wyświetlane podczas wykonywania aplikacji złożonej.Registers the default controls that are viewed during execution of a composite application.

UnregisterCompositeView(ICompositeView)

Wyrejestrowuje niestandardowe kontrolki, które są wyświetlane podczas wykonywania aplikacji złożonej.Unregisters the custom controls that are viewed during execution of a composite application.

UnregisterDefaultCompositeView(ICompositeView)

Wyrejestrowuje domyślne kontrolki, które są wyświetlane podczas wykonywania aplikacji złożonej.Unregisters the default controls that are viewed during execution of a composite application.

Dotyczy