IXamlLoadErrorService Interfejs

Definicja

Definiuje, w jaki sposób Host programu Visual Studio Wyświetla listę błędów wygenerowanych przez czytelnika XAML podczas ładowania pliku XAML.Defines how the Visual Studio host displays the list of errors generated by the XAML reader when loading the XAML file.

public interface class IXamlLoadErrorService
public interface IXamlLoadErrorService
type IXamlLoadErrorService = interface
Public Interface IXamlLoadErrorService

Uwagi

Jest to interfejs API używany przez infrastrukturę programu Visual Studio i nie powinien być wywoływany przez użytkowników.This is API used by the Visual Studio infrastructure and is not expected to be called by users.

Metody

ShowXamlLoadErrors(IList<XamlLoadErrorInfo>)

Wyświetla listę błędów w hoście programu Visual Studio.Displays the list of errors in the Visual Studio host.

Dotyczy