PropertyEntryCollection.Count Właściwość

Definicja

Pobiera liczbę PropertyEntry wystąpień w tej kolekcji (zazwyczaj jest to liczba właściwości podrzędnych dla elementu nadrzędnego PropertyValue ).Gets the number of PropertyEntry instances in this collection (typically the number of sub-properties for the parent PropertyValue).

public:
 abstract property int Count { int get(); };
public abstract int Count { get; }
member this.Count : int
Public MustOverride ReadOnly Property Count As Integer

Wartość właściwości

Int32

Liczba całkowita określająca liczbę wystąpień w tej kolekcji.An integer that specifies the number of instances in this collection.

Dotyczy