PropertyEntryCollection.IEnumerable.GetEnumerator Metoda

Definicja

Zwraca IEnumerator obiekt, który wykonuje iterację wszystkich PropertyEntry wystąpień w tej kolekcji.Returns an IEnumerator object that iterates all of the PropertyEntry instances in this collection.

 virtual System::Collections::IEnumerator ^ System.Collections.IEnumerable.GetEnumerator() = System::Collections::IEnumerable::GetEnumerator;
System.Collections.IEnumerator IEnumerable.GetEnumerator ();
abstract member System.Collections.IEnumerable.GetEnumerator : unit -> System.Collections.IEnumerator
override this.System.Collections.IEnumerable.GetEnumerator : unit -> System.Collections.IEnumerator
Function GetEnumerator () As IEnumerator Implements IEnumerable.GetEnumerator

Zwraca

IEnumerator

IEnumeratorObiekt, którego można użyć do iteracji w kolekcji PropertyEntry wystąpień.An IEnumerator object that can be used to iterate through collection of PropertyEntry instances.

Implementuje

Dotyczy