PublishServiceCallback Delegat

Definicja

Delegat odwołujący się do metody, która publikuje wystąpienie usługi.A delegate that references a method that publishes an instance of a service.

public delegate System::Object ^ PublishServiceCallback(Type ^ serviceType);
public delegate object PublishServiceCallback(Type serviceType);
type PublishServiceCallback = delegate of Type -> obj
Public Delegate Function PublishServiceCallback(serviceType As Type) As Object 

Parametry

serviceType
Type

Typ usługi do opublikowania.The type of the service to publish.

Wartość zwracana

Object

Wystąpienie opublikowanej usługi.An instance of the published service.

Dziedziczenie
PublishServiceCallback

Metody rozszerzania

GetMethodInfo(Delegate)

Pobiera obiekt, który reprezentuje metodę reprezentowaną przez określony delegat.Gets an object that represents the method represented by the specified delegate.

Dotyczy