ToolboxCategory.Remove(ToolboxItemWrapper) Metoda

Definicja

Usuwa pierwsze wystąpienie określonego narzędzia z kolekcji kategorii przybornika.Removes the first occurrence of a specified tool from the toolbox category collection.

public:
 bool Remove(System::Activities::Presentation::Toolbox::ToolboxItemWrapper ^ tool);
public bool Remove (System.Activities.Presentation.Toolbox.ToolboxItemWrapper tool);
member this.Remove : System.Activities.Presentation.Toolbox.ToolboxItemWrapper -> bool
Public Function Remove (tool As ToolboxItemWrapper) As Boolean

Parametry

tool
ToolboxItemWrapper

ToolboxItemWrapperElement do usunięcia z kolekcji.The ToolboxItemWrapper item to remove from the collection.

Zwraca

Boolean

true Jeśli narzędzie zostało pomyślnie usunięte; w przeciwnym razie false .true if the tool is successfully removed; otherwise, false. Ta metoda zwraca również wartość false , jeśli narzędzie nie zostało odnalezione w kolekcji.This method also returns false if the tool was not found in the collection.

Wyjątki

toolMa wartość null .The tool is null.

Dotyczy