ToolboxCategory.ICollection.IsSynchronized Właściwość

Definicja

Pobiera wartość wskazującą, czy dostęp do elementu ToolboxCategory jest synchronizowany (bezpieczny wątkowo).Gets a value that indicates whether access to the ToolboxCategory is synchronized (thread safe).

property bool System::Collections::ICollection::IsSynchronized { bool get(); };
bool System.Collections.ICollection.IsSynchronized { get; }
member this.System.Collections.ICollection.IsSynchronized : bool
 ReadOnly Property IsSynchronized As Boolean Implements ICollection.IsSynchronized

Wartość właściwości

Boolean

true Jeśli dostęp do programu ToolboxCategory jest synchronizowany (wątek bezpieczny); w przeciwnym razie false .true if access to the ToolboxCategory is synchronized (thread safe); otherwise, false.

Implementuje

Uwagi

ToolboxCategory implementuje ICollection interfejs.ToolboxCategory implements the ICollection interface. ICollection.SyncRootWłaściwość zwraca obiekt, który może służyć do synchronizowania dostępu do ToolboxCategory .The ICollection.SyncRoot property returns an object, which can be used to synchronize access to the ToolboxCategory.

Dotyczy