ToolboxCategory.IList.Add(Object) Metoda

Definicja

Dodaje narzędzie do narzędzia ToolboxCategory .Adds a tool to the ToolboxCategory.

 virtual int System.Collections.IList.Add(System::Object ^ value) = System::Collections::IList::Add;
int IList.Add (object value);
abstract member System.Collections.IList.Add : obj -> int
override this.System.Collections.IList.Add : obj -> int
Function Add (value As Object) As Integer Implements IList.Add

Parametry

value
Object

Pozycja, w której wstawiany jest nowy element.The position into which the new element is inserted.

Zwraca

Int32

Indeks (liczony od zera) narzędzia dodanego do kolekcji.The zero-based index of the tool added to the collection.

Implementuje

Wyjątki

valueJest typu, którego nie można przypisać do IList implementacji wykonywanej przez kolekcję.The value is of a type that is not assignable to the IList implemented by the collection.

Uwagi

ToolboxCategory implementuje IList interfejs.ToolboxCategory implements the IList interface.

Dotyczy