ToolboxCategory.IList.IndexOf(Object) Metoda

Definicja

Określa indeks określonego narzędzia w ToolboxCategory .Determines the index of a specific tool in the ToolboxCategory.

 virtual int System.Collections.IList.IndexOf(System::Object ^ value) = System::Collections::IList::IndexOf;
int IList.IndexOf (object value);
abstract member System.Collections.IList.IndexOf : obj -> int
override this.System.Collections.IList.IndexOf : obj -> int
Function IndexOf (value As Object) As Integer Implements IList.IndexOf

Parametry

value
Object

ObjectAby zlokalizować w ToolboxCategory .The Object to locate in the ToolboxCategory.

Zwraca

Int32

Indeks (liczony od zera) value w przypadku znalezienia w ToolboxCategory ; w przeciwnym razie,-1.The zero-based index of value if found in the ToolboxCategory; otherwise, -1.

Implementuje

Wyjątki

valueMa wartość null .The value is null.

Uwagi

ToolboxCategory implementuje IList interfejs.ToolboxCategory implements the IList interface.

Dotyczy