ToolboxCategory.IList.IsReadOnly Właściwość

Definicja

Pobiera wartość wskazującą, czy ToolboxCategory jest tylko do odczytu.Gets a value that indicates whether the ToolboxCategory is read-only.

property bool System::Collections::IList::IsReadOnly { bool get(); };
bool System.Collections.IList.IsReadOnly { get; }
member this.System.Collections.IList.IsReadOnly : bool
 ReadOnly Property IsReadOnly As Boolean Implements IList.IsReadOnly

Wartość właściwości

Boolean

true Jeśli ToolboxCategory jest tylko do odczytu; w przeciwnym razie false .true if the ToolboxCategory is read-only; otherwise, false.

Implementuje

Uwagi

ToolboxCategory implementuje IList interfejs.ToolboxCategory implements the IList interface. W kolekcji tylko do odczytu po jej utworzeniu nie można dodawać, usuwać ani modyfikować elementów.A collection that is read-only does not allow the addition, removal, or modification of elements after the collection is created.

Dotyczy