ToolboxCategory.IList.Remove(Object) Metoda

Definicja

Usuwa pierwsze wystąpienie określonego narzędzia z ToolboxCategory .Removes the first occurrence of a specific tool from the ToolboxCategory.

 virtual void System.Collections.IList.Remove(System::Object ^ value) = System::Collections::IList::Remove;
void IList.Remove (object value);
abstract member System.Collections.IList.Remove : obj -> unit
override this.System.Collections.IList.Remove : obj -> unit
Sub Remove (value As Object) Implements IList.Remove

Parametry

value
Object

Narzędzie Object do usunięcia z programu ToolboxCategory .The tool Object to remove from the ToolboxCategory.

Implementuje

Uwagi

ToolboxCategory implementuje IList interfejs.ToolboxCategory implements the IList interface.

W kolekcjach elementów sąsiadujących, takich jak listy, elementy znajdujące się po usuniętym elemencie są przenoszone do opuszczone.In collections of contiguous elements, such as lists, the elements that follow the removed element move up to occupy the vacated spot. Jeśli kolekcja jest indeksowana, indeksy przeniesionych elementów również są aktualizowane.If the collection is indexed, the indexes of the elements that are moved are also updated.

Dotyczy