ToolboxItemWrapper.AssemblyName Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia nazwę zestawu dla elementu przybornika.Gets or sets the assembly name for the toolbox item.

public:
 property System::String ^ AssemblyName { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
public string AssemblyName { get; set; }
member this.AssemblyName : string with get, set
Public Property AssemblyName As String

Wartość właściwości

String

Nazwa zestawu.The assembly name.

Wyjątki

Nazwa zestawu została już określona i nie można jej zmienić po ToolboxItem zainicjowaniu odpowiadającego mu.The assembly name has already been specified and cannot be changed after the corresponding ToolboxItem has been initialized.

Uwagi

Jeśli nazwa zestawu zostanie zmieniona, zostanie zgłoszone zdarzenie, aby wskazać, że wartość właściwości została zmieniona.If the assembly name is changed, an event is raised to indicate that the property value has been changed. Operacja ustawiania jest idempotentne: Jeśli nazwa zestawu ma ustawioną wartość, która już ma, nie zmienia się.The set operation is idempotent: if the assembly name is set to a value that it already has, there is no change.

Dotyczy