ToolboxItemWrapper.DisplayName Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia nazwę wyświetlaną.Gets or sets the display name.

public:
 property System::String ^ DisplayName { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
public string DisplayName { get; set; }
member this.DisplayName : string with get, set
Public Property DisplayName As String

Wartość właściwości

String

Nazwa wyświetlana.The display name.

Uwagi

Jeśli nazwa wyświetlana zostanie zmieniona, zostanie zgłoszone zdarzenie, aby wskazać, że właściwość została zmieniona.If the display name is changed, an event is raised to indicate that the property has been changed. Operacja ustawiania jest idempotentne: Jeśli nazwa zestawu ma ustawioną wartość, która już ma, nie zmienia się.The set operation is idempotent: if the assembly name is set to a value that it already has, there is no change.

Dotyczy