WorkflowDesignerIcons.DesignerItems Klasa

Definicja

Udostępnia elementy dostępne podczas pracy z projektantem przepływu pracy.Provides the items available when working with the workflow designer.

public: ref class WorkflowDesignerIcons::DesignerItems abstract sealed
public static class WorkflowDesignerIcons.DesignerItems
type WorkflowDesignerIcons.DesignerItems = class
Public Class WorkflowDesignerIcons.DesignerItems
Dziedziczenie
WorkflowDesignerIcons.DesignerItems

Właściwości

ActivityErrorValidation

Pobiera lub ustawia formant używany do wyświetlania wyniku walidacji błędu działania.Gets or sets the control used to display the result of activity error validation.

Annotation

Pobiera lub ustawia formant używany do przypisywania adnotacji.Gets or sets the control used for assigning annotation.

DeleteButton

Pobiera lub ustawia przycisk kontrolny służący do usuwania elementów na kanwie projektanta.Gets or sets the control button for deleting items within the designer canvas.

DeleteDisabledButton

Pobiera lub ustawia wyłączony przycisk Usuń.Gets or sets the disabled delete button.

FitToScreen

Pobiera lub ustawia kontrolkę, która jest używana do zmniejszenia rozmiaru składników projektanta w celu dopasowania ich do całej powierzchni projektowej.Gets or sets the control that is used to reduce size of the designer components to fit them all within the design surface.

MoveDownButton

Pobiera lub ustawia kontrolkę przycisku, aby przenieść wybrane składniki na powierzchnię projektu.Gets or sets the button control to move down the selected component(s) on the design surface.

MoveDownDisabledButton

Pobiera lub ustawia wyłączony przycisk Przenieś w dół.Gets or sets the disabled move down button.

MoveUpButton

Pobiera lub ustawia kontrolkę przycisku, aby przenieść wybrane składniki na powierzchnię projektu.Gets or sets the button control to move up the selected component(s) on the design surface.

MoveUpDisabledButton

Pobiera lub ustawia wyłączony przycisk Przenieś w górę.Gets or sets the disabled move up button.

Overview

Pobiera lub ustawia kontrolkę do wyświetlania całej mapy przepływu pracy.Gets or sets the control for viewing the entire workflow map.

OverviewWindowCloseButton

Pobiera lub ustawia kontrolkę przycisku na potrzeby zamykania mapy przeglądu.Gets or sets the button control for closing overview map.

PanMode

Pobiera lub ustawia kontrolkę zawierającą tryb panoramowania.Gets or sets the control that contains the pan mode.

ResizeGrip

Pobiera lub ustawia kontrolkę, która umożliwia zmianę rozmiaru okna.Gets or sets the control that enables a window to change its size.

TextBoxErrorValidation

Pobiera lub ustawia formant używany do wyświetlania wyniku walidacji ostrzeżenia.Gets or sets the control used to display the result of warning validation.

WarningValidation

Pobiera lub ustawia formant używany do wyświetlania wyniku walidacji ostrzeżenia.Gets or sets the control used to display the result of the warning validation.

WorkflowErrorValidation

Pobiera lub ustawia formant używany do wyświetlania wyniku walidacji błędów przepływu pracy.Gets or sets the control used to display the result of the workflow error validation.

Zoom

Pobiera lub ustawia kontrolkę umożliwiającą powiększanie okna.Gets or sets the control that allows the window to be magnified.

Dotyczy