WorkflowItemsPresenter.OnDragEnter(DragEventArgs) Metoda

Definicja

Występuje po przeciągnięciu obiektu w granice formantu.Occurs when an object is dragged into the control's bounds.

protected:
 override void OnDragEnter(System::Windows::DragEventArgs ^ e);
protected override void OnDragEnter (System.Windows.DragEventArgs e);
override this.OnDragEnter : System.Windows.DragEventArgs -> unit
Protected Overrides Sub OnDragEnter (e As DragEventArgs)

Parametry

e
DragEventArgs

Dostarcza dane dla zdarzenia przeciągania.Provides data for the drag event.

Dotyczy