XamlLoadErrorInfo Klasa

Definicja

Zawiera informacje o błędzie wygenerowanym przez czytelnika XAML podczas ładowania pliku XML, łącznie z nazwą pliku i lokalizacją w pliku, w którym wystąpił błąd.Contains information about the error generated by the XAML Reader when loading an XML file, including the name of the file and the location in the file where the error occurred.

public ref class XamlLoadErrorInfo
[System.Serializable]
public class XamlLoadErrorInfo
[<System.Serializable>]
type XamlLoadErrorInfo = class
Public Class XamlLoadErrorInfo
Dziedziczenie
XamlLoadErrorInfo
Atrybuty

Konstruktory

XamlLoadErrorInfo(String, Int32, Int32)

Tworzy wystąpienie a XamlLoadErrorInfo o określonym komunikacie o błędzie oraz o numerze wiersza i pozycji w pliku XAML załadowanym w przypadku wystąpienia błędu.Creates an instance of a XamlLoadErrorInfo with a specified message about the error and with the line number and position in the XAML file loaded where the error occurred.

Właściwości

FileName

Pobiera lub ustawia nazwę pliku XAML, w którym wystąpił błąd ładowania.Gets or sets the name of the XAML file in which the load error occurred.

LineNumber

Pobiera lub ustawia numer wiersza pliku XAML, w którym wystąpił błąd ładowania.Gets or sets the line number of the XAML file where the load error occurred.

LinePosition

Pobiera lub ustawia pozycję wiersza pliku XAML, w którym wystąpił błąd ładowania.Gets or sets the line position of the XAML file where the load error occurred.

Message

Pobiera lub ustawia informacje o błędzie wygenerowanym przez czytelnika XAML podczas ładowania pliku XML.Gets or sets information about the error generated by the XAML Reader when loading an XML file.

Metody

Equals(Object)

Określa, czy dany obiekt jest taki sam, jak bieżący obiekt.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Odziedziczone po Object)
GetHashCode()

Służy jako domyślna funkcja skrótu.Serves as the default hash function.

(Odziedziczone po Object)
GetType()

Pobiera Type bieżące wystąpienie.Gets the Type of the current instance.

(Odziedziczone po Object)
MemberwiseClone()

Tworzy skróconą kopię bieżącego elementu Object .Creates a shallow copy of the current Object.

(Odziedziczone po Object)
ToString()

Zwraca ciąg reprezentujący bieżący obiekt.Returns a string that represents the current object.

(Odziedziczone po Object)

Dotyczy