System.Activities Przestrzeń nazw

Dostarcza klasy związane z działaniami systemowymi. Provides classes related to system activities.

Klasy

Activity

Abstrakcyjna klasa bazowa służąca do tworzenia działań złożonych ze wstępnie istniejących Activity obiektów.An abstract base class used to create composite activities from pre-existing Activity objects.

Activity<TResult>

Abstrakcyjna klasa bazowa służąca do tworzenia działań złożonych z istniejących wcześniej Activity obiektów, która określa typ wyniku przy użyciu specyfikatora typu działania.An abstract base class used to create composite activities from pre-existing Activity objects, which specifies a result type using the activity's type specifier.

ActivityAction

Definiuje delegata działania, który nie ma argumentów i nie zwraca wartości.Defines an activity delegate that has no in arguments and does not return a value.

ActivityAction<T>

Definiuje delegata działania, który ma jeden argument i nie zwraca wartości.Defines an activity delegate that has one in argument and does not return a value.

ActivityAction<T1,T2>

Definiuje delegata działania, który ma dwa argumenty i nie zwraca wartości.Defines an activity delegate that has two in arguments and does not return a value.

ActivityAction<T1,T2,T3>

Definiuje delegata działania, który ma trzy argumenty i nie zwraca wartości.Defines an activity delegate that has three in arguments and does not return a value.

ActivityAction<T1,T2,T3,T4>

Definiuje delegata działania, który ma cztery argumenty i nie zwraca wartości.Defines an activity delegate that has four in arguments and does not return a value.

ActivityAction<T1,T2,T3,T4,T5>

Definiuje delegata działania, który ma pięć argumentów i nie zwraca wartości.Defines an activity delegate that has five in arguments and does not return a value.

ActivityAction<T1,T2,T3,T4,T5,T6>

Definiuje delegata działania, który ma sześć argumentów i nie zwraca wartości.Defines an activity delegate that has six in arguments and does not return a value.

ActivityAction<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7>

Definiuje delegata działania, który ma siedem argumentów i nie zwraca wartości.Defines an activity delegate that has seven in arguments and does not return a value.

ActivityAction<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8>

Definiuje delegata działania, który ma osiem argumentów i nie zwraca wartości.Defines an activity delegate that has eight in arguments and does not return a value.

ActivityAction<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9>

Definiuje delegata działania, który ma dziewięć argumentów i nie zwraca wartości.Defines an activity delegate that has nine in arguments and does not return a value.

ActivityAction<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10>

Definiuje delegata działania, który ma dziesięć argumentów i nie zwraca wartości.Defines an activity delegate that has ten in arguments and does not return a value.

ActivityAction<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11>

Definiuje delegata działania, który ma jedenaście argumentów i nie zwraca wartości.Defines an activity delegate that has eleven in arguments and does not return a value.

ActivityAction<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12>

Definiuje delegata działania, który ma dwanaście argumentów i nie zwraca wartości.Defines an activity delegate that has twelve in arguments and does not return a value.

ActivityAction<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13>

Definiuje delegata działania, który ma wartość trzynasty w argumentach i nie zwraca wartości.Defines an activity delegate that has thirteen in arguments and does not return a value.

ActivityAction<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14>

Definiuje delegata działania, który ma czternaście w argumentach i nie zwraca wartości.Defines an activity delegate that has fourteen in arguments and does not return a value.

ActivityAction<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,T15>

Definiuje delegata działania, który ma piętnaście w argumentach i nie zwraca wartości.Defines an activity delegate that has fifteen in arguments and does not return a value.

ActivityAction<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,T15,T16>

Definiuje delegata działania, który ma szesnaste argumenty i nie zwraca wartości.Defines an activity delegate that has sixteen in arguments and does not return a value.

ActivityBuilder

Dostarcza dane właściwości dla działania przepływu pracy.Provides property data for a workflow activity.

ActivityBuilder<TResult>

Dostarcza dane właściwości dla ogólnego działania przepływu pracy.Provides property data for a generic workflow activity.

ActivityContext

Klasa bazowa dla klas kontekstu, które reprezentują środowisko wykonywania działania.The base class for context classes that represent the execution environment of an activity.

ActivityDelegate

Reprezentuje wywołanie zwrotne oparte na działaniu.Represents an activity-based callback.

ActivityFunc<TResult>

Definiuje delegata działania bez in argumentów i jeden out argument typu TResult.Defines an activity delegate with no in arguments and one out argument of type Tresult.

ActivityFunc<T,TResult>

Definiuje delegata działania z jednym argumentem w argumencie typu T i jednym out argumentem typu TResult .Defines an activity delegate with one in argument of type T and one out argument of type TResult.

ActivityFunc<T1,T2,TResult>

Definiuje delegata działania z jednym argumentem typu T i jednym out argumentem typu TResult.Defines an activity delegate with one in argument of type T and one out argument of type TResult.

ActivityFunc<T1,T2,T3,TResult>

Definiuje delegata działania z trzema argumentami typu T i jednym out argumentem typu TResult.Defines an activity delegate with three in arguments of type T and one out argument of type TResult.

ActivityFunc<T1,T2,T3,T4,TResult>

Definiuje delegata działania z czterema argumentami typu T i jednym out argumentem typu TResult.Defines an activity delegate with four in arguments of type T and one out argument of type TResult.

ActivityFunc<T1,T2,T3,T4,T5,TResult>

Definiuje delegata działania z pięcioma argumentami typu T i jeden argument out typu TResult.Defines an activity delegate with five in arguments of type T and one out argument of type TResult.

ActivityFunc<T1,T2,T3,T4,T5,T6,TResult>

Definiuje delegata działania z sześcioma argumentami typu T i jednego argumentu out typu TResult.Defines an activity delegate with six in arguments of type T and one out argument of type TResult.

ActivityFunc<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,TResult>

Definiuje delegata działania z siedem w argumentach typu T i jeden argument out typu TResult.Defines an activity delegate with seven in arguments of type T and one out argument of type TResult.

ActivityFunc<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,TResult>

Definiuje delegata działania z ośmioma argumentami typu T i jeden argument out typu TResult.Defines an activity delegate with eight in arguments of type T and one out argument of type TResult.

ActivityFunc<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,TResult>

Definiuje delegata działania z dziewięcioma w argumentach typu T i jednego argumentu out typu TResult.Defines an activity delegate with nine in arguments of type T and one out argument of type TResult.

ActivityFunc<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,TResult>

Definiuje delegata działania z jednym argumentem typu T i jednym argumentem out typu TResult.Defines an activity delegate with one in argument of type T and one out argument of type TResult.

ActivityFunc<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,TResult>

Definiuje delegata działania z jednym argumentem typu T i jednym argumentem out typu TResult.Defines an activity delegate with one in argument of type T and one out argument of type TResult.

ActivityFunc<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,TResult>

Definiuje delegata działania z jednym argumentem typu T i jednym argumentem out typu TResult.Defines an activity delegate with one in argument of type T and one out argument of type TResult.

ActivityFunc<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13,TResult>

Definiuje delegata działania z jednym argumentem typu T i jednym argumentem out typu TResult.Defines an activity delegate with one in argument of type T and one out argument of type TResult.

ActivityFunc<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,TResult>

Definiuje delegata działania z jednym argumentem typu T i jednym argumentem out typu TResult.Defines an activity delegate with one in argument of type T and one out argument of type TResult.

ActivityFunc<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,T15,TResult>

Definiuje delegata działania z jednym argumentem typu T i jednym argumentem out typu TResult.Defines an activity delegate with one in argument of type T and one out argument of type TResult.

ActivityFunc<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,T15,T16,TResult>

Definiuje delegata działania z jednym argumentem typu T i jednym argumentem out typu TResult.Defines an activity delegate with one in argument of type T and one out argument of type TResult.

ActivityInstance

Reprezentuje stan wystąpienia działania w czasie wykonywania.Represents the instance state of an activity at runtime.

ActivityPropertyReference

Reprezentuje odwołanie do właściwości, które jest używane w ActivityBuilder i jest mapowane na PropertyReferenceExtension<T> działanie w x:Class działaniu, gdy x:Class działanie zostanie rozszeregowane do ActivityBuilder .Represents a property reference that is used in ActivityBuilder and that maps to a PropertyReferenceExtension<T> in an x:Class activity when the x:Class activity is deserialized into an ActivityBuilder.

ActivityWithResult

Pobiera wartość lub typ out argumentu działania.Retrieves the value or type of an activity out argument. Ta klasa jest abstrakcyjna i dziedziczy z Activity klasy.This class is abstract and derives from Activity class.

Argument

Abstrakcyjna klasa bazowa, która reprezentuje Terminal wiążący obsługujący przepływ danych do i z działania.The abstract base class that represents a binding terminal that supports the flow of data into and out of an activity.

AsyncCodeActivity

Zarządza wykonywaniem działania kodu asynchronicznego od początku do ukończenia.Manages asynchronous code activity execution from start to completion. Jest to Klasa abstrakcyjna.This is an abstract class.

AsyncCodeActivity<TResult>

Zarządza wykonywaniem asynchronicznej operacji kodu dla działania określonego typu od początku do ukończenia.Manages asynchronous code activity execution, for an activity of a specified type, from start to completion. Jest to Klasa abstrakcyjna i ogólna.This is an abstract and generic class.

AsyncCodeActivityContext

Kontekst wykonywania dla działania asynchronicznego.The execution context for an asynchronous activity.

Bookmark

Reprezentuje punkt, w którym przepływ pracy lub działanie może pasywnie oczekiwać na wznowienie.Represents a point at which a workflow or activity can passively wait to be resumed.

BookmarkScope

Zakresy elementów zestawu Bookmark obiektów, które są kategoryzowane jako działające w ramach tego samego protokołu.Scopes a set of Bookmark objects that are categorized as operating under the same protocol.

BookmarkScopeHandle

HandleSłuży do zarządzania okresem istnienia BookmarkScope .A Handle used to manage the lifetime of a BookmarkScope.

CodeActivity

Klasa abstrakcyjna służąca do tworzenia niestandardowego działania z bezwzględnym zachowaniem zdefiniowanym za pomocą Execute(CodeActivityContext) metody, która daje dostęp do rozpoznawania zmiennych i argumentów oraz rozszerzeń.An abstract class for creating a custom activity with imperative behavior defined with the Execute(CodeActivityContext) method, which gives access to variable and argument resolution and extensions.

CodeActivity<TResult>

Klasa abstrakcyjna służąca do tworzenia niestandardowego działania z bezwzględnym zachowaniem zdefiniowanym w Execute(CodeActivityContext) metodzie, dając dostęp do zmiennej i rozpoznawania argumentów oraz rozszerzeń.An abstract class for creating a custom activity with imperative behavior defined in the Execute(CodeActivityContext) method, giving access to variable and argument resolution and extensions.

CodeActivityContext

Rozszerza ActivityContext i udostępnia dodatkowe funkcje programu CodeActivity .Extends ActivityContext and provides additional functionality for CodeActivity.

DelegateArgument

Abstrakcyjna klasa bazowa, która reprezentuje Terminal wiążący obsługujący przepływ danych do i z ActivityDelegate .The abstract base class that represents a binding terminal that supports the flow of data into and out of an ActivityDelegate.

DelegateInArgument

Abstrakcyjna klasa bazowa, która reprezentuje Terminal wiążący obsługujący przepływ danych do ActivityDelegate .The abstract base class that represents a binding terminal that supports the flow of data into an ActivityDelegate.

DelegateInArgument<T>

Terminal wiążący reprezentujący przepływ danych do ActivityDelegate .A binding terminal that represents the flow of data into an ActivityDelegate.

DelegateOutArgument

Abstrakcyjna klasa bazowa, która reprezentuje Terminal wiążący obsługujący przepływ danych z ActivityDelegate .The abstract base class that represents a binding terminal that supports the flow of data out of an ActivityDelegate.

DelegateOutArgument<T>

Terminal wiążący reprezentujący przepływ danych z ActivityDelegate .A binding terminal that represents the flow of data out of an ActivityDelegate.

DynamicActivity

Udostępnia model obiektów, który pozwala na dynamiczne konstruowanie działań tego interfejsu za pomocą projektanta WF i środowiska uruchomieniowego przy użyciu programu ICustomTypeDescriptor .Provides an object model that allows you to construct activities dynamically that interface with the WF designer and runtime using ICustomTypeDescriptor.

DynamicActivity<TResult>

Zapewnia metodę, która jest spójna z modelem dokumentu (DOM), który konstruuje działania dynamicznie tego interfejsu za pomocą projektanta WF i środowiska uruchomieniowego przepływu pracy przy użyciu programu ICustomTypeDescriptor .Provides an approach that is consistent with the document object model (DOM), which constructs activities dynamically that interface with the WF designer and workflow runtime using ICustomTypeDescriptor.

DynamicActivityProperty

Reprezentuje właściwość DynamicActivity , która jest tworzona w czasie wykonywania i jest wykonywana w ActivityExecutionContext .Represents a property of a DynamicActivity that is created at runtime and executes in the ActivityExecutionContext.

ExceptionPersistenceExtension

Określa trwałość wyjątku.Specifies exception persistence.

ExclusiveHandle

Dodaje dodatkowe informacje do zakładki, która umożliwia działowi IT dostęp do podzbioru dojść do zakresu, z wyłączeniem dojść, które nie są wymagane.Adds supplementary information to a bookmark that enables it to access a subset of its scope handles, excluding handles that are not required.

ExecutionProperties

Reprezentuje kolekcję właściwości w określonym zakresie.Represents the collection of properties at a particular scope.

Handle

Reprezentuje typ, który ma okres istnienia kontrolowany przez środowisko uruchomieniowe przepływu pracy.Represents a type that has its lifetime controlled by the workflow runtime.

HandleInitializationContext

Reprezentuje środowisko inicjujące programu Handle .Represents the initialization environment of a Handle.

InArgument

Abstrakcyjna klasa bazowa, która reprezentuje Terminal wiążący obsługujący przepływ danych do działania.The abstract base class that represents a binding terminal that supports the flow of data into an activity.

InArgument<T>

Terminal wiążący reprezentujący przepływ danych do działania.A binding terminal that represents the flow of data into an activity.

InOutArgument

Abstrakcyjna klasa bazowa, która reprezentuje Terminal wiążący obsługujący przepływ danych do i z działania.The abstract base class that represents a binding terminal that supports the flow of data into and out of an activity.

InOutArgument<T>

Terminal wiążący reprezentujący przepływ danych do działania i z niego.A binding terminal that represents the flow of data into and out of an activity.

InvalidWorkflowException

Obsługuje wyjątki występujące, gdy przepływ pracy jest nieprawidłowy.Handles exceptions that occur when a workflow is not valid.

InvokeCompletedEventArgs

Udostępnia dane dla zdarzenia InvokeCompleted.Provides data for the InvokeCompleted event.

Location

Zawiera odwołanie do wartości używanej przez Argument lub Variable .Provides a reference to a value used by an Argument or Variable.

Location<T>

Zawiera odwołanie do wpisanej wartości, która jest używana przez Argument lub Variable .Provides a typed reference to a value used by an Argument or Variable.

LocationReference

Zapewnia mechanizm, za pomocą którego Location można rozpoznać w czasie wykonywania.Provides a mechanism by which a Location can be resolved at runtime.

LocationReferenceEnvironment

Przedstawia reprezentację środowiska zmiennych i argumentów, które są dostępne dla działania w czasie wykonywania.Provides a representation of the environment of variables and arguments that is available to an activity at runtime.

NativeActivity

Abstrakcyjna klasa bazowa dla działań niestandardowych, które implementują logikę wykonywania przy użyciu Execute(NativeActivityContext) metody, która ma pełny dostęp do funkcji środowiska uruchomieniowego.Abstract base class for custom activities that implement execution logic using the Execute(NativeActivityContext) method, which has full access to the runtime's features.

NativeActivity<TResult>

Abstrakcyjna klasa bazowa dla działań niestandardowych, które implementują logikę wykonywania przy użyciu Execute(NativeActivityContext) metody, która ma pełny dostęp do funkcji środowiska uruchomieniowego.Abstract base class for custom activities that implement execution logic using the Execute(NativeActivityContext) method, that has full access to the runtime's features.

NativeActivityAbortContext

Reprezentuje środowisko wykonywania działania, które jest przerywane.Represents the execution environment of an activity that is being aborted.

NativeActivityContext

Kontekst wykonywania dla NativeActivity .The execution context for a NativeActivity.

NativeActivityFaultContext

Reprezentuje środowisko wykonywania elementu, NativeActivity gdy obsługuje wyjątek zgłoszony przez działanie podrzędne.Represents the execution environment of a NativeActivity when it is handling an exception thrown by a child activity.

NativeActivityTransactionContext

Kontekst wykonywania dla programu NativeActivity , który musi dostarczyć środowisko uruchomieniowe przy użyciu transakcji.The execution context for a NativeActivity that needs to provide the runtime with a transaction.

NoPersistHandle

Zarządza okresem istnienia bloku bez utrwalania.Manages the lifetime of a no-persist block.

OutArgument

Abstrakcyjna klasa bazowa, która reprezentuje Terminal wiążący obsługujący przepływ danych z działania.The abstract base class that represents a binding terminal that supports the flow of data out of an activity.

OutArgument<T>

Terminal wiążący reprezentujący przepływ danych z działania.A binding terminal that represents the flow of data out of an activity.

OverloadGroupAttribute

Zapewnia metodę wskazującą, które kombinacje argumentów są prawidłowe w działaniu.Provides a method for indicating which combinations of arguments are valid in an activity.

RegistrationContext

Zapewnia dostęp do bieżącej kolekcji właściwości wykonywania przepływu pracy.Provides access to the current collection of workflow execution properties.

RequiredArgumentAttribute

Element aplikacji, na którym jest prawidłowy, aby zastosować argument.Application element on which it is valid to apply an argument.

RuntimeArgument

Opisuje charakterystykę argumentu działania w środowisku uruchomieniowym.Describes the characteristics of an argument of an activity to the runtime.

RuntimeDelegateArgument

Opisuje charakterystykę DelegateArgument środowiska uruchomieniowego.Describes the characteristics of a DelegateArgument to the runtime.

RuntimeTransactionHandle

Zapewnia dostęp do transakcji czasu wykonywania w wystąpieniu przepływu pracy.Provides access to the run-time transaction in a workflow instance.

ValidationException

Wyjątek, który jest generowany, gdy przepływ pracy lub działanie jest w nieprawidłowym stanie.The exception that is thrown when a workflow or activity is in an invalid state.

Variable

Abstrakcyjna klasa bazowa, z której dziedziczy Klasa obsługi elementu członkowskiego danych przepływu pracy Variable<T> .The abstract base class from which the workflow data member support class Variable<T> derives.

Variable<T>

Reprezentuje zmienną w przepływie pracy.Represents a variable in a workflow.

VersionMismatchException

Określa informacje o wyjątku niezgodności wersji.Specifies information about a version mismatch exception.

WorkflowApplication

Dostarcza hosta dla pojedynczego wystąpienia przepływu pracy.Provides a host for a single instance of a workflow.

WorkflowApplicationAbortedEventArgs

Dostarcza dane dotyczące przerwanego wystąpienia przepływu pracy.Provides data about an aborted workflow instance.

WorkflowApplicationAbortedException

Reprezentuje wyjątek, który jest generowany, gdy operacja w wystąpieniu przepływu pracy jest nieprawidłowa, ponieważ wystąpienie zostało przerwane.Represents the exception that is thrown when an operation on a workflow instance is not valid because the instance has been aborted.

WorkflowApplicationCompletedEventArgs

Zawiera informacje o wystąpieniu przepływu pracy, które ukończyło jego wykonywanie.Provides information about a workflow instance that has completed its execution.

WorkflowApplicationCompletedException

Reprezentuje wyjątek, który jest generowany, gdy operacja w wystąpieniu przepływu pracy jest nieprawidłowa, ponieważ wystąpienie zostało zakończone.Represents the exception that is thrown when an operation on a workflow instance is not valid because the instance has completed.

WorkflowApplicationEventArgs

Klasa bazowa dla zdarzeń skojarzonych z WorkflowApplication .A base class for events associated with a WorkflowApplication .

WorkflowApplicationException

Dostarcza klasę bazową do obsługi błędu, który występuje podczas wykonywania aplikacji przepływu pracy.Provides the base class for handling an error that occurs during the execution of a workflow application.

WorkflowApplicationIdleEventArgs

Zawiera informacje o wystąpieniu przepływu pracy, który jest bezczynny.Holds information about the workflow instance that has become idle.

WorkflowApplicationInstance

Określa informacje o wystąpieniu aplikacji przepływu pracy.Specifies information about a workflow application instance.

WorkflowApplicationTerminatedException

Wyjątek, który jest generowany, gdy operacja w wystąpieniu przepływu pracy jest nieprawidłowa, ponieważ wystąpienie zostało przerwane.An exception that is thrown when an operation on a workflow instance is not valid because the instance has been terminated.

WorkflowApplicationUnhandledExceptionEventArgs

Zawiera informacje o nieobsługiwanym wyjątku, który wystąpił w wystąpieniu przepływu pracy.Provides information about an unhandled exception that occurred in a workflow instance.

WorkflowApplicationUnloadedException

Wyjątek, który jest generowany, gdy operacja w wystąpieniu przepływu pracy jest nieprawidłowa, ponieważ wystąpienie zostało zwolnione.An exception that is thrown when an operation on a workflow instance is invalid because the instance has been unloaded.

WorkflowDataContext

Reprezentuje kontekst danych bieżącego środowiska przepływu pracy i udostępnia most do przenoszenia argumentów przepływu pracy i zmiennych do zakresu powiązań danych Windows Presentation Foundation (WPF).Represents the data context of the current workflow environment and provides a bridge to bring workflow arguments and variables into the scope of Windows Presentation Foundation (WPF) data binding.

WorkflowIdentity

Mapuje utrwalone wystąpienie przepływu pracy do odpowiedniej definicji przepływu pracy.Maps a persisted workflow instance to its corresponding workflow definition.

WorkflowInspectionServices

Zapewnia metody pracy z metadanymi środowiska uruchomieniowego w drzewie aktywności.Provides methods for working with the runtime metadata for an activity tree.

WorkflowInvoker

Zapewnia sposób wywoływania przepływu pracy tak, jakby był wywołaniem metody.Provides a means for invoking a workflow as if it were a method call.

Struktury

ActivityMetadata

Reprezentuje zestaw argumentów, działań podrzędnych, zmiennych i delegatów skonfigurowanych w Activity środowisku wykonawczym.Represents the set of arguments, child activities, variables, and delegates that a configured Activity introduces to the execution environment.

CodeActivityMetadata

Reprezentuje zestaw argumentów skonfigurowanych CodeActivity dla środowiska wykonawczego.Represents the set of arguments that a configured CodeActivity introduces to the execution environment.

CodeActivityPublicEnvironmentAccessor

Określa informacje o metodzie dostępu do środowiska publicznego.Specifies information about a public environment accessor.

NativeActivityMetadata

Reprezentuje zestaw argumentów, działań podrzędnych, zmiennych i delegatów skonfigurowanych w NativeActivity środowisku wykonawczym.Represents the set of arguments, child activities, variables, and delegates that a configured NativeActivity introduces to the execution environment.

Interfejsy

IExecutionProperty

Udostępnia właściwości wykonywania z mechanizmem do konfigurowania lokalnego magazynu wątków przed i po elementach roboczych skojarzonego działania.Provides execution properties with a mechanism for configuring thread local storage before and after the work items of the associated activity.

IPropertyRegistrationCallback

Umożliwia właściwości wykonywanie przepływu pracy, aby zapewnić niestandardową rejestrację i logikę wyrejestrowywania.Allows a workflow execution property to provide custom registration and un-registration logic.

Wyliczenia

ActivityInstanceState

Opisuje stan wystąpienia działania.Describes the state of an activity instance.

ArgumentDirection

Określa kierunek przepływu danych dla Argument .Specifies the direction of data flow for an Argument.

BookmarkOptions

Określa opcje dla elementu Bookmark .Specifies the options for a Bookmark.

BookmarkResumptionResult

Definiuje wyliczenie, którego członkowie reprezentują wynik żądań planowania zakładki.Defines an enumeration whose members represent the outcome of bookmark scheduling requests.

PersistableIdleAction

Określa akcję wykonywaną, gdy przepływ pracy stanie się nieczynny, gdy trwałość jest niedozwolona.Specifies the action that occurs when a workflow becomes idle when persistence is allowed.

UnhandledExceptionAction

Określa akcję, która występuje, gdy wyjątek wyprowadza element główny przepływu pracy.Specifies the action that occurs when an exception escapes the root of a workflow.

VariableModifiers

Określa sposób, w jaki środowisko uruchomieniowe przepływu pracy traktuje Variable obiekty.Specifies the way the workflow runtime treats Variable objects.

WorkflowIdentityFilter

Określa filtr tożsamości przepływu pracy.Specifies the workflow identity filter.

Delegaci

BookmarkCallback

Reprezentuje metodę, która jest wywoływana po Bookmark wznowieniu.Represents the method that is called when a Bookmark is resumed.

CompletionCallback

Metoda, która jest wywoływana po zakończeniu działania.The method that is called when an activity completes.

CompletionCallback<TResult>

Metoda, która jest wywoływana po zakończeniu działania.The method that is called when an activity completes.

DelegateCompletionCallback

Reprezentuje metodę, która jest wywoływana po ActivityDelegate zakończeniu.Represents the method that is called when an ActivityDelegate completes.

FaultCallback

Reprezentuje metodę, która jest wywoływana, gdy działanie zaplanowane lub jeden z jego elementów podrzędnych przechodzi do Faulted stanu.Represents the method that is called when a scheduled activity or one of its children enters the Faulted state.