RemoteMemberData Struktura

Definicja

Zawiera informacje na temat elementu członkowskiego typu, który składniki mogą uzyskać dostęp między domeną aplikacji i granicami procesów.Provides information about a member of a type that components can access across application domain and process boundaries.

public value class RemoteMemberData
[System.Serializable]
public struct RemoteMemberData
type RemoteMemberData = struct
Public Structure RemoteMemberData
Dziedziczenie
RemoteMemberData
Atrybuty

Uwagi

Struktura zawiera informacje o elemencie członkowskim obiektu, który IRemoteObjectContract implementuje interfejs. RemoteMemberDataThe RemoteMemberData structure provides information about a member of an object that implements the IRemoteObjectContract interface.

Pola

DeclaringType

Reprezentuje typ, który deklaruje element członkowski, RemoteMemberData który opisano w tym temacie.Represents the type that declares the member that this RemoteMemberData describes.

Name

Reprezentuje nazwę elementu członkowskiego, który opisano RemoteMemberData w tym temacie.Represents the name of the member that this RemoteMemberData describes.

Dotyczy