RemoteMethodData Struktura

Definicja

Zawiera informacje o metodzie typu, które składniki mogą uzyskać dostęp między domeną aplikacji i granicami procesów.Provides information about a method of a type that components can access across application domain and process boundaries.

public value class RemoteMethodData
[System.Serializable]
public struct RemoteMethodData
type RemoteMethodData = struct
Public Structure RemoteMethodData
Dziedziczenie
RemoteMethodData
Atrybuty

Uwagi

Struktura zawiera informacje o metodzie obiektu, który IRemoteObjectContract implementuje interfejs. RemoteMethodDataThe RemoteMethodData structure provides information about a method of an object that implements the IRemoteObjectContract interface.

Pola

Attributes

Reprezentuje atrybuty metody, którą opisano w tym RemoteMethodData temacie.Represents the attributes of the method that this RemoteMethodData describes.

MemberData

Reprezentuje dane elementu członkowskiego dla metody, RemoteMethodData którą opisano w tym temacie.Represents member data for the method that this RemoteMethodData describes.

Parameters

Reprezentuje informacje o parametrach metody, które opisano w RemoteMethodData tym temacie.Represents information about the parameters of the method that this RemoteMethodData describes.

ReturnParameter

Reprezentuje informacje o wartości zwracanej przez tę RemoteMethodData metodę.Represents information about the return value of the method that this RemoteMethodData describes.

Dotyczy