RemotePropertyData Struktura

Definicja

Zawiera informacje dotyczące właściwości typu, który składniki mogą uzyskać dostęp między domeną aplikacji i granicami procesów.Provides information about a property of a type that components can access across application domain and process boundaries.

public value class RemotePropertyData
[System.Serializable]
public struct RemotePropertyData
type RemotePropertyData = struct
Public Structure RemotePropertyData
Dziedziczenie
RemotePropertyData
Atrybuty

Uwagi

Struktura zawiera informacje o właściwości obiektu, który IRemoteObjectContract implementuje interfejs. RemotePropertyDataThe RemotePropertyData structure provides information about a property of an object that implements the IRemoteObjectContract interface.

Pola

Attributes

Reprezentuje atrybuty właściwości, które opisano w tym RemotePropertyData temacie.Represents the attributes of the property that this RemotePropertyData describes.

CanRead

Wskazuje, czy RemotePropertyData w tym artykule opisano właściwość, którą można odczytać.Indicates whether this RemotePropertyData describes a readable property.

CanWrite

Wskazuje, czy RemotePropertyData w tym artykule opisano modyfikowalną właściwość.Indicates whether this RemotePropertyData describes a writable property.

IndexParameters

Reprezentuje parametry indeksu dla właściwości, którą opisano w RemotePropertyData tym temacie.Represents the index parameters for the property that this RemotePropertyData describes.

MemberData

Reprezentuje dane elementu członkowskiego dla właściwości, RemotePropertyData które opisano w tym temacie.Represents member data for the property that this RemotePropertyData describes.

PropertyType

Reprezentuje typ właściwości, która RemotePropertyData opisuje.Represents the type of the property that this RemotePropertyData describes.

Dotyczy