AggregateException.Flatten Metoda

Definicja

Spłaszcza AggregateException wystąpienia w jedno nowe wystąpienie.Flattens an AggregateException instances into a single, new instance.

public:
 AggregateException ^ Flatten();
public AggregateException Flatten ();
member this.Flatten : unit -> AggregateException
Public Function Flatten () As AggregateException

Zwraca

AggregateException

Nowy, spłaszczony AggregateException .A new, flattened AggregateException.

Przykłady

W poniższym przykładzie zagnieżdżone AggregateException wystąpienia są spłaszczone i obsługiwane w zaledwie jednej pętli.In the following example, nested AggregateException instances are flattened and handled in just one loop.

using System;
using System.Threading.Tasks;

public class Example
{
  public static void Main()
  {
   var task1 = Task.Factory.StartNew(() => {
           var child1 = Task.Factory.StartNew(() => {
            var child2 = Task.Factory.StartNew(() => {
              // This exception is nested inside three AggregateExceptions.
              throw new CustomException("Attached child2 faulted.");
            }, TaskCreationOptions.AttachedToParent);

            // This exception is nested inside two AggregateExceptions.
            throw new CustomException("Attached child1 faulted.");
           }, TaskCreationOptions.AttachedToParent);
   });

   try {
     task1.Wait();
   }
   catch (AggregateException ae) {
     foreach (var e in ae.Flatten().InnerExceptions) {
      if (e is CustomException) {
        Console.WriteLine(e.Message);
      }
      else {
        throw;
      }
     }
   }
  }
}

public class CustomException : Exception
{
  public CustomException(String message) : base(message)
  {}
}
// The example displays the following output:
//  Attached child1 faulted.
//  Attached child2 faulted.
Imports System.Threading.Tasks

Module Example
  Public Sub Main()
   Dim task1 = Task.Factory.StartNew(Sub()
                      Dim child1 = Task.Factory.StartNew(Sub()
                                         Dim child2 = Task.Factory.StartNew(Sub()
                                                            Throw New CustomException("Attached child2 faulted.")
                                                          End Sub,
                                                          TaskCreationOptions.AttachedToParent)
                                                          Throw New CustomException("Attached child1 faulted.")
                                       End Sub,
                                       TaskCreationOptions.AttachedToParent)
                    End Sub)

   Try
     task1.Wait()
   Catch ae As AggregateException
     For Each ex In ae.Flatten().InnerExceptions
      If TypeOf ex Is CustomException Then
        Console.WriteLine(ex.Message)
      Else
        Throw
      End If
     Next
   End Try
  End Sub
End Module

Class CustomException : Inherits Exception
  Public Sub New(s As String)
   MyBase.New(s)
  End Sub
End Class
' The example displays the following output:
'    Attached child1 faulted.
'    Attached child2 faulted.

Można również użyć metody, AggregateException.Flatten Aby ponownie zgłosić wewnętrzne wyjątki z wielu AggregateException wystąpień zgłoszonych przez wiele zadań w pojedynczym AggregateException wystąpieniu, jak pokazano w poniższym przykładzie.You can also use the AggregateException.Flatten method to rethrow the inner exceptions from multiple AggregateException instances thrown by multiple tasks in a single AggregateException instance, as the following example shows.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.IO;
using System.Threading.Tasks;
public class Example
{
  public static void Main()
  {
    try {
      ExecuteTasks();
    }
    catch (AggregateException ae) {
      foreach (var e in ae.InnerExceptions) {
        Console.WriteLine("{0}:\n  {1}", e.GetType().Name, e.Message);
      }
    }
  }

  static void ExecuteTasks()
  {
    // Assume this is a user-entered String.
    String path = @"C:\";
    List<Task> tasks = new List<Task>();

    tasks.Add(Task.Run(() => {
               // This should throw an UnauthorizedAccessException.
               return Directory.GetFiles(path, "*.txt",
                            SearchOption.AllDirectories);
              }));

    tasks.Add(Task.Run(() => {
               if (path == @"C:\")
                 throw new ArgumentException("The system root is not a valid path.");
               return new String[] { ".txt", ".dll", ".exe", ".bin", ".dat" };
              }));

    tasks.Add(Task.Run(() => {
                throw new NotImplementedException("This operation has not been implemented.");
              }));

    try {
      Task.WaitAll(tasks.ToArray());
    }
    catch (AggregateException ae) {
      throw ae.Flatten();
    }
  }
}
// The example displays the following output:
//    UnauthorizedAccessException:
//     Access to the path 'C:\Documents and Settings' is denied.
//    ArgumentException:
//     The system root is not a valid path.
//    NotImplementedException:
//     This operation has not been implemented.
Imports System.Collections.Generic
Imports System.IO
Imports System.Threading.Tasks

Module Example
  Public Sub Main()
    Try
     ExecuteTasks()
    Catch ae As AggregateException
     For Each e In ae.InnerExceptions
       Console.WriteLine("{0}:{2}  {1}", e.GetType().Name, e.Message,
                vbCrLf)
     Next
    End Try
  End Sub

  Sub ExecuteTasks()
    ' Assume this is a user-entered String.
    Dim path = "C:\"
    Dim tasks As New List(Of Task)
    
    tasks.Add(Task.Run(Function()
               ' This should throw an UnauthorizedAccessException.
               Return Directory.GetFiles(path, "*.txt",
                            SearchOption.AllDirectories)
              End Function))

    tasks.Add(Task.Run(Function()
               If path = "C:\" Then
                 Throw New ArgumentException("The system root is not a valid path.")
               End If
               Return { ".txt", ".dll", ".exe", ".bin", ".dat" }
              End Function))

    tasks.Add(Task.Run(Sub()
               Throw New NotImplementedException("This operation has not been implemented.")
              End Sub))

    Try
      Task.WaitAll(tasks.ToArray)
    Catch ae As AggregateException
      Throw ae.Flatten()
    End Try
  End Sub
End Module
' The example displays the following output:
'    UnauthorizedAccessException:
'     Access to the path 'C:\Documents and Settings' is denied.
'    ArgumentException:
'     The system root is not a valid path.
'    NotImplementedException:
'     This operation has not been implemented.

Uwagi

Jeśli zadanie ma dołączone zadanie podrzędne, które zgłasza wyjątek, ten wyjątek jest opakowany w wyjątek, AggregateException zanim zostanie on rozpropagowany do zadania nadrzędnego, które zawija ten wyjątek we własnym AggregateException wyjątku przed propagacją go z powrotem do wątku wywołującego.If a task has an attached child task that throws an exception, that exception is wrapped in an AggregateException exception before it is propagated to the parent task, which wraps that exception in its own AggregateException exception before it propagates it back to the calling thread. W takich przypadkach InnerExceptions Właściwość AggregateException wyjątku, który jest przechwytywany przez Task.Wait , Wait Task.WaitAny lub Task.WaitAll Metoda zawiera jeden lub więcej AggregateException wystąpień, a nie oryginalne wyjątki, które spowodowały błąd.In such cases, the InnerExceptions property of the AggregateException exception that is caught by the Task.Wait, Wait, Task.WaitAny or Task.WaitAll method contains one or more AggregateException instances, not the original exceptions that caused the fault. Aby uniknąć konieczności iteracji w przypadku wyjątków zagnieżdżonych AggregateException , można użyć Flatten metody do usunięcia wszystkich zagnieżdżonych AggregateException wyjątków, tak aby InnerExceptions Właściwość zwracanego AggregateException obiektu zawierała pierwotne wyjątki.To avoid having to iterate over nested AggregateException exceptions, you can use the Flatten method to remove all the nested AggregateException exceptions, so that the InnerExceptions property of the returned AggregateException object contains the original exceptions.

Ta metoda cyklicznie Spłaszcza wszystkie wystąpienia AggregateException wyjątków, które są wewnętrznymi wyjątkami bieżącego AggregateException wystąpienia.This method recursively flattens all instances of AggregateException exceptions that are inner exceptions of the current AggregateException instance. Wewnętrznymi wyjątkami zwróconymi w nowym AggregateException są związek wszystkich wyjątków wewnętrznych z drzewa wyjątków znajdujących się w bieżącym AggregateException wystąpieniu.The inner exceptions returned in the new AggregateException are the union of all the inner exceptions from exception tree rooted at the current AggregateException instance.

Dotyczy