AppDomainInitializer Delegat

Definicja

Reprezentuje metodę wywołania zwrotnego do wywołania po zainicjowaniu domeny aplikacji.Represents the callback method to invoke when the application domain is initialized.

public delegate void AppDomainInitializer(cli::array <System::String ^> ^ args);
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)]
[System.Serializable]
public delegate void AppDomainInitializer(string[] args);
type AppDomainInitializer = delegate of string[] -> unit
Public Delegate Sub AppDomainInitializer(args As String())

Parametry

args
String[]

Tablica ciągów do przekazania jako argumenty do metody wywołania zwrotnego.An array of strings to pass as arguments to the callback method.

Dziedziczenie
AppDomainInitializer
Atrybuty

Uwagi

Użyj delegata, aby określić metodę wywołania zwrotnego do wywołania po zainicjowaniu wystąpienia AppDomain klasy. AppDomainInitializerUse an AppDomainInitializer delegate to specify the callback method to invoke when an instance of the AppDomain class is initialized.

Metody rozszerzania

GetMethodInfo(Delegate)

Pobiera obiekt, który reprezentuje metodę reprezentowaną przez określony delegat.Gets an object that represents the method represented by the specified delegate.

Dotyczy