ArgumentException.Message Właściwość

Definicja

Pobiera komunikat o błędzie i nazwę parametru lub tylko komunikat o błędzie, jeśli nie ustawiono nazwy parametru.

public:
 virtual property System::String ^ Message { System::String ^ get(); };
public override string Message { get; }
member this.Message : string
Public Overrides ReadOnly Property Message As String

Wartość właściwości

String

Ciąg tekstowy opisujący szczegóły wyjątku. Wartość tej właściwości przyjmuje jedną z dwóch form:

Warunek Wartość
Jest paramName to odwołanie o wartości null (Nothing w Visual Basic) lub o zerowej długości. Ciąg message przekazany do konstruktora.
Odwołanie paramName nie ma wartości null (Nothing w Visual Basic) i ma długość większą niż zero. Ciąg message dołączony z nazwą nieprawidłowego parametru.

Uwagi

Ta właściwość zastępuje Messagewartość . Komunikat o błędzie powinien być zlokalizowany.

Dotyczy