ArgumentException.ParamName Właściwość

Definicja

Pobiera nazwę parametru powodującego ten wyjątek.Gets the name of the parameter that causes this exception.

public:
 virtual property System::String ^ ParamName { System::String ^ get(); };
public virtual string ParamName { get; }
public virtual string? ParamName { get; }
member this.ParamName : string
Public Overridable ReadOnly Property ParamName As String

Wartość właściwości

String

Nazwa parametru.The parameter name.

Uwagi

Każde ArgumentException powinno zawierać nazwę parametru powodującego ten wyjątek.Every ArgumentException should carry the name of the parameter that causes this exception.

Ta właściwość jest tylko do odczytu i zwraca tę samą wartość, co została przeniesiona do konstruktora.This property is read-only, and returns the same value as was passed into the constructor. Metody przesłaniania powinny być używane wyłącznie w celu dostosowania formatu nazwy parametru.Overriding methods should be used solely to customize the format of the parameter name.

Nazwa parametru nie powinna być przetłumaczona na potrzeby lokalizacji.The parameter name should not be translated for localization purposes.

Dotyczy