Array.Exists(T[], Predicate<T>) Array.Exists(T[], Predicate<T>) Array.Exists(T[], Predicate<T>) Array.Exists(T[], Predicate<T>) Method

Definicja

Określa, czy określona tablica zawiera elementy, które pasują do warunków zdefiniowanych przez określony predykat.Determines whether the specified array contains elements that match the conditions defined by the specified predicate.

public:
generic <typename T>
 static bool Exists(cli::array <T> ^ array, Predicate<T> ^ match);
public static bool Exists<T> (T[] array, Predicate<T> match);
static member Exists : 'T[] * Predicate<'T> -> bool
Public Shared Function Exists(Of T) (array As T(), match As Predicate(Of T)) As Boolean

Parametry typu

T

Typ elementów tablicy.The type of the elements of the array.

Parametry

array
T[]

Jednowymiarowe, zależne od zera Array do wyszukania.The one-dimensional, zero-based Array to search.

match
Predicate<T> Predicate<T> Predicate<T> Predicate<T>

@No__t-0 definiuje warunki elementów do wyszukania.The Predicate<T> that defines the conditions of the elements to search for.

Zwraca

true Jeśli array zawiera jeden lub więcej elementów, które pasują do warunków zdefiniowanych przez określony predykat; w przeciwnym razie false.true if array contains one or more elements that match the conditions defined by the specified predicate; otherwise, false.

Wyjątki

array jest null.array is null.

—lub—-or- match jest null.match is null.

Przykłady

Poniższy przykład określa warunki dopasowania metody Exists przy użyciu wyrażeń lambda do sprawdzenia, czy globalnej rozpoczyna się od danej litery, czy też globalnej znajduje się w danej tablicy.The following example specifies the match conditions for the Exists method using lambda expressions to check whether a planet starts with a given letter or whether the planet is found on the given array.

using System;

namespace Example
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      string[] planets = { "Mercury", "Venus",
        "Earth", "Mars", "Jupiter",
        "Saturn", "Uranus", "Neptune" };

      Console.WriteLine("One or more planets begin with 'M': {0}",
        Array.Exists(planets, element => element.StartsWith("M")));

      Console.WriteLine("One or more planets begin with 'T': {0}",
        Array.Exists(planets, element => element.StartsWith("T")));

      Console.WriteLine("Is Pluto one of the planets? {0}",
        Array.Exists(planets, element => element == "Pluto"));
    }
  }
}
// The example displays the following output:
//    One or more planets begin with 'M': True
//    One or more planets begin with 'T': False
//    Is Pluto one of the planets? False
Module Example
  Public Sub Main()
    Dim planets() As String = {"Mercury", "Venus",
                  "Earth", "Mars", "Jupiter",
                  "Saturn", "Uranus", "Neptune"}

    Console.WriteLine("One or more planets begin with 'M': {0}",
      Array.Exists(planets, Function(element)
                   Return element.StartsWith("M")
                 End Function))

    Console.WriteLine("One or more planets begin with 'T': {0}",
      Array.Exists(planets, Function(element)
                   Return element.StartsWith("T")
                 End Function))

    Console.WriteLine("Is Pluto one of the planets? {0}",
      Array.Exists(planets, Function(element)
                   Return element.Equals("Pluto")
                 End Function))

  End Sub
End Module
' The example displays the following output:
'    One or more planets begin with 'M': True
'    One or more planets begin with 'T': False
'    Is Pluto one of the planets? False

W poniższym przykładzie zastosowano metodę Exists, aby określić, czy wszystkie nazwy w tablicy ciągów zaczynają się od określonego znaku.The following example uses the Exists method to indicate whether any names in a string array begin with a specified character. Przykład tworzy wystąpienie obiektu StringSearcher przez przekazanie ciągu do wyszukiwania do jego konstruktora klasy.The example instantiates a StringSearcher object by passing the string to search for to its class constructor. Metoda StringSearcher.StartsWith ma ten sam podpis co delegat Predicate<T>.The StringSearcher.StartsWith method has same signature as the Predicate<T> delegate. Gdy wywoływana jest metoda Exists, każdy element członkowski tablicy jest przesyłany do delegata, dopóki nie zwróci true lub iteruje wszystkie elementy w tablicy.When the Exists method is called, each member of the array is passed to the delegate until it returns true or iterates all the elements in the array.

using System;

public class Example
{
  public static void Main()
  {
   String[] names = { "Adam", "Adel", "Bridgette", "Carla",
             "Charles", "Daniel", "Elaine", "Frances",
             "George", "Gillian", "Henry", "Irving",
             "James", "Janae", "Lawrence", "Miguel",
             "Nicole", "Oliver", "Paula", "Robert",
             "Stephen", "Thomas", "Vanessa",
             "Veronica", "Wilberforce" };
   Char[] charsToFind = { 'A', 'K', 'W', 'Z' };

   foreach (var charToFind in charsToFind)
     Console.WriteLine("One or more names begin with '{0}': {1}",
              charToFind,
              Array.Exists(names, (new StringSearcher(charToFind)).StartsWith));
  }
}

public class StringSearcher
{
  Char firstChar;

  public StringSearcher(Char firstChar)
  {
   this.firstChar = Char.ToUpper(firstChar);
  }

  public bool StartsWith(String s)
  {
   if (String.IsNullOrEmpty(s)) return false;

   if(s.Substring(0, 1).ToUpper() == firstChar.ToString())
     return true;
   else
     return false;
  }
}
// The example displays the following output:
//    One or more names begin with 'A': True
//    One or more names begin with 'K': False
//    One or more names begin with 'W': True
//    One or more names begin with 'Z': False
Module Example
  Public Sub Main()
   Dim names() As String = { "Adam", "Adel", "Bridgette", "Carla",
                "Charles", "Daniel", "Elaine", "Frances",
                "George", "Gillian", "Henry", "Irving",
                "James", "Janae", "Lawrence", "Miguel",
                "Nicole", "Oliver", "Paula", "Robert",
                "Stephen", "Thomas", "Vanessa",
                "Veronica", "Wilberforce" }
   Dim charsToFind() As Char = { "A"c, "K"c, "W"c, "Z"c }
   
   For Each charToFind In charsToFind
     Console.WriteLine("One or more names begin with '{0}': {1}",
              charToFind,
              Array.Exists(names, AddressOf (New StringSearcher(charToFind)).StartsWith))
   Next
  End Sub
  
End Module

Public Class StringSearcher
  Dim firstChar As Char
  
  Public Sub New(firstChar As Char)
   Me.firstChar = Char.ToUpper(firstChar)
  End Sub
  
  Public Function StartsWith(s As String) As Boolean
   If String.IsNullOrEmpty(s) Then Return False
   
   If s.Substring(0, 1).ToUpper = firstChar Then
     Return True
   Else
     Return False
   End If
  End Function
End Class
' The example displays the following output:
'    One or more names begin with 'A': True
'    One or more names begin with 'K': False
'    One or more names begin with 'W': True
'    One or more names begin with 'Z': False

Można również użyć wyrażenia lambda zamiast jawnie zdefiniować metodę, której podpis odnosi się do obiektu delegowanego.You can also use a lambda expression rather than explicitly define a method whose signature corresponds to that of the delegate. Poniższy przykład zastępuje klasę StringSearcher i jej metodę StartsWith z wyrażeniem lambda.The following example replaces the StringSearcher class and its StartsWith method with a lambda expression.

using System;

public class Example
{
  public static void Main()
  {
   String[] names = { "Adam", "Adel", "Bridgette", "Carla",
             "Charles", "Daniel", "Elaine", "Frances",
             "George", "Gillian", "Henry", "Irving",
             "James", "Janae", "Lawrence", "Miguel",
             "Nicole", "Oliver", "Paula", "Robert",
             "Stephen", "Thomas", "Vanessa",
             "Veronica", "Wilberforce" };
   Char[] charsToFind = { 'A', 'K', 'W', 'Z' };

   foreach (var charToFind in charsToFind)
     Console.WriteLine("One or more names begin with '{0}': {1}",
              charToFind,
              Array.Exists(names,
                    s => { if (String.IsNullOrEmpty(s))
                         return false;

                        if (s.Substring(0, 1).ToUpper() == charToFind.ToString())
                         return true;
                        else
                         return false;
                       } ));
  }
}
// The example displays the following output:
//    One or more names begin with 'A': True
//    One or more names begin with 'K': False
//    One or more names begin with 'W': True
//    One or more names begin with 'Z': False
Module Example
  Public Sub Main()
   Dim names() As String = { "Adam", "Adel", "Bridgette", "Carla",
                "Charles", "Daniel", "Elaine", "Frances",
                "George", "Gillian", "Henry", "Irving",
                "James", "Janae", "Lawrence", "Miguel",
                "Nicole", "Oliver", "Paula", "Robert",
                "Stephen", "Thomas", "Vanessa",
                "Veronica", "Wilberforce" }
   Dim charsToFind() As Char = { "A"c, "K"c, "W"c, "Z"c }

   For Each charToFind In charsToFind
     Console.WriteLine("One or more names begin with '{0}': {1}",
              charToFind,
              Array.Exists(names, Function(s)
                         If String.IsNullOrEmpty(s) Then Return False

                         If s.Substring(0, 1).ToUpper = charToFind Then
                           Return True
                         Else
                           Return False
                         End If
                        End Function ))
   Next
  End Sub
End Module
' The example displays the following output:
'    One or more names begin with 'A': True
'    One or more names begin with 'K': False
'    One or more names begin with 'W': True
'    One or more names begin with 'Z': False

Uwagi

@No__t-0 jest delegatem metody, która zwraca true, jeśli obiekt przeszedł do niego, jest zgodny z warunkami zdefiniowanymi w obiekcie delegowanym.The Predicate<T> is a delegate to a method that returns true if the object passed to it matches the conditions defined in the delegate. Elementy array są indywidualnie przenoszone do Predicate<T>, a przetwarzanie jest przerywane po znalezieniu dopasowania.The elements of array are individually passed to the Predicate<T>, and processing is stopped when a match is found.

Uwaga

W C# i Visual Basic nie jest konieczne jawne utworzenie delegata Predicate<T>.In C# and Visual Basic, it is not necessary to create the Predicate<T> delegate explicitly. Te języki wnioskują o poprawnym delegacie z kontekstu, a następnie są tworzone automatycznie.These languages infer the correct delegate from context and create it automatically.

Ta metoda jest operacją O (n), gdzie n jest Length array.This method is an O(n) operation, where n is the Length of array.

Dotyczy

Zobacz też