Array.FindLast(T[], Predicate<T>) Array.FindLast(T[], Predicate<T>) Array.FindLast(T[], Predicate<T>) Array.FindLast(T[], Predicate<T>) Method

Definicja

Wyszukuje element, który odpowiada warunkom zdefiniowanym przez określony predykat, i zwraca ostatnie wystąpienie w całym Array.Searches for an element that matches the conditions defined by the specified predicate, and returns the last occurrence within the entire Array.

public:
generic <typename T>
 static T FindLast(cli::array <T> ^ array, Predicate<T> ^ match);
public static T FindLast<T> (T[] array, Predicate<T> match);
static member FindLast : 'T[] * Predicate<'T> -> 'T
Public Shared Function FindLast(Of T) (array As T(), match As Predicate(Of T)) As T

Parametry typu

T

Typ elementów tablicy.The type of the elements of the array.

Parametry

array
T[]

Jednowymiarowe, zależne od zera Array do wyszukania.The one-dimensional, zero-based Array to search.

match
Predicate<T> Predicate<T> Predicate<T> Predicate<T>

@No__t-0 definiuje warunki elementu do wyszukania.The Predicate<T> that defines the conditions of the element to search for.

Zwraca

T T T T

Ostatni element, który jest zgodny z warunkami zdefiniowanymi przez określony predykat, jeśli znaleziono; w przeciwnym razie wartość domyślna dla typu T.The last element that matches the conditions defined by the specified predicate, if found; otherwise, the default value for type T.

Wyjątki

array jest null.array is null.

—lub—-or- match jest null.match is null.

Przykłady

Poniższy przykład kodu demonstruje metody rodzajowe Find, FindLast i FindAll.The following code example demonstrates the Find, FindLast, and FindAll generic methods. Tworzona jest tablica ciągów zawierająca 8 nazw dinozaurów, przy czym dwie z nich (w pozycjach 1 i 5) kończą się na „saurus”.An array of strings is created, containing 8 dinosaur names, two of which (at positions 1 and 5) end with "saurus". W przykładzie kodu jest również definiowana Metoda wyszukiwania predykatu o nazwie EndsWithSaurus, która akceptuje parametr ciągu i zwraca wartość logiczną wskazującą, czy ciąg wejściowy jest kończący się na "saurus".The code example also defines a search predicate method named EndsWithSaurus, which accepts a string parameter and returns a Boolean value indicating whether the input string ends in "saurus".

Metoda generyczna Find przejdzie tablicę od początku, przekazując każdy element z kolei do metody EndsWithSaurus.The Find generic method traverses the array from the beginning, passing each element in turn to the EndsWithSaurus method. Wyszukiwanie jest zatrzymywane, gdy metoda EndsWithSaurus zwraca true dla elementu "Amargasaurus".The search stops when the EndsWithSaurus method returns true for the element "Amargasaurus".

Uwaga

W C# i Visual Basic nie trzeba jawnie tworzyć delegata @ no__t-1 (Predicate(Of String) w Visual Basic).In C# and Visual Basic, it is not necessary to create thePredicate<string> delegate (Predicate(Of String) in Visual Basic) explicitly. Te języki wnioskują o poprawnym delegacie z kontekstu, a następnie są tworzone automatycznie.These languages infer the correct delegate from context and create it automatically.

Metoda generyczna FindLast służy do przeszukiwania tablicy wstecz od końca.The FindLast generic method is used to search the array backward from the end. Znajduje element „Dilophosaurus” w pozycji 5.It finds the element "Dilophosaurus" at position 5. Metoda generyczna FindAll służy do zwracania tablicy zawierającej wszystkie elementy, które kończą się na "saurus".The FindAll generic method is used to return an array containing all the elements that end in "saurus". Elementy są wyświetlane.The elements are displayed.

W przykładzie kodu pokazano również metody ogólne Exists i TrueForAll.The code example also demonstrates the Exists and TrueForAll generic methods.

using namespace System;

public ref class DinoDiscoverySet
{
public:
  static void Main()
  {
    array<String^>^ dinosaurs =
    {
      "Compsognathus", "Amargasaurus", "Oviraptor",
      "Velociraptor", "Deinonychus", "Dilophosaurus",
      "Gallimimus",  "Triceratops"
    };

    DinoDiscoverySet^ GoMesozoic = gcnew DinoDiscoverySet(dinosaurs);

    GoMesozoic->DiscoverAll();
    GoMesozoic->DiscoverByEnding("saurus");
  }

  DinoDiscoverySet(array<String^>^ items)
  {
    dinosaurs = items;
  }

  void DiscoverAll()
  {
    Console::WriteLine();
    for each(String^ dinosaur in dinosaurs)
    {
      Console::WriteLine(dinosaur);
    }
  }

  void DiscoverByEnding(String^ Ending)
  {
    Predicate<String^>^ dinoType;

    if (Ending->ToLower() == "raptor")
    {
      dinoType =
        gcnew Predicate<String^>(&DinoDiscoverySet::EndsWithRaptor);
    }
    else if (Ending->ToLower() == "tops")
    {
      dinoType =
        gcnew Predicate<String^>(&DinoDiscoverySet::EndsWithTops);
    }
    else if (Ending->ToLower() == "saurus")
    {
      dinoType =
        gcnew Predicate<String^>(&DinoDiscoverySet::EndsWithSaurus);
    }
    else
    {
      dinoType =
        gcnew Predicate<String^>(&DinoDiscoverySet::EndsWithSaurus);
    }

    Console::WriteLine(
      "\nArray::Exists(dinosaurs, \"{0}\"): {1}",
      Ending,
      Array::Exists(dinosaurs, dinoType));

    Console::WriteLine(
      "\nArray::TrueForAll(dinosaurs, \"{0}\"): {1}",
      Ending,
      Array::TrueForAll(dinosaurs, dinoType));

    Console::WriteLine(
      "\nArray::Find(dinosaurs, \"{0}\"): {1}",
      Ending,
      Array::Find(dinosaurs, dinoType));

    Console::WriteLine(
      "\nArray::FindLast(dinosaurs, \"{0}\"): {1}",
      Ending,
      Array::FindLast(dinosaurs, dinoType));

    Console::WriteLine(
      "\nArray::FindAll(dinosaurs, \"{0}\"):", Ending);

    array<String^>^ subArray =
      Array::FindAll(dinosaurs, dinoType);

    for each(String^ dinosaur in subArray)
    {
      Console::WriteLine(dinosaur);
    }
  }

private:
  array<String^>^ dinosaurs;

  // Search predicate returns true if a string ends in "saurus".
  static bool EndsWithSaurus(String^ s)
  {
    if ((s->Length > 5) &&
      (s->Substring(s->Length - 6)->ToLower() == "saurus"))
    {
      return true;
    }
    else
    {
      return false;
    }
  }

  // Search predicate returns true if a string ends in "raptor".
  static bool EndsWithRaptor(String^ s)
  {
    if ((s->Length > 5) &&
      (s->Substring(s->Length - 6)->ToLower() == "raptor"))
    {
      return true;
    }
    else
    {
      return false;
    }
  }

  // Search predicate returns true if a string ends in "tops".
  static bool EndsWithTops(String^ s)
  {
    if ((s->Length > 3) &&
      (s->Substring(s->Length - 4)->ToLower() == "tops"))
    {
      return true;
    }
    else
    {
      return false;
    }
  }
};

int main()
{
  DinoDiscoverySet::Main();
}

/* This code example produces the following output:

Compsognathus
Amargasaurus
Oviraptor
Velociraptor
Deinonychus
Dilophosaurus
Gallimimus
Triceratops

Array.Exists(dinosaurs, "saurus"): True

Array.TrueForAll(dinosaurs, "saurus"): False

Array.Find(dinosaurs, "saurus"): Amargasaurus

Array.FindLast(dinosaurs, "saurus"): Dilophosaurus

Array.FindAll(dinosaurs, "saurus"):
Amargasaurus
Dilophosaurus
*/
using System;

public class DinoDiscoverySet
{
  public static void Main()
  {
    string[] dinosaurs =
    {
      "Compsognathus", "Amargasaurus", "Oviraptor",
      "Velociraptor", "Deinonychus", "Dilophosaurus",
      "Gallimimus",  "Triceratops"
    };

    DinoDiscoverySet GoMesozoic = new DinoDiscoverySet(dinosaurs);
    
    GoMesozoic.DiscoverAll();
    GoMesozoic.DiscoverByEnding("saurus");
  }

  private string[] dinosaurs;

  public DinoDiscoverySet(string[] items)
  {
    dinosaurs = items;
  }

  public void DiscoverAll()
  {
    Console.WriteLine();
    foreach(string dinosaur in dinosaurs)
    {
      Console.WriteLine(dinosaur);
    }
  }

  public void DiscoverByEnding(string Ending)
  {
    Predicate<string> dinoType;

    switch (Ending.ToLower())
    {
      case "raptor":
        dinoType = EndsWithRaptor;
        break;
      case "tops":
        dinoType = EndsWithTops;
        break;
      case "saurus":
      default:
        dinoType = EndsWithSaurus;
        break;
    }
    Console.WriteLine(
      "\nArray.Exists(dinosaurs, \"{0}\"): {1}",
      Ending,
      Array.Exists(dinosaurs, dinoType));

    Console.WriteLine(
      "\nArray.TrueForAll(dinosaurs, \"{0}\"): {1}",
      Ending,
      Array.TrueForAll(dinosaurs, dinoType));

    Console.WriteLine(
      "\nArray.Find(dinosaurs, \"{0}\"): {1}",
      Ending,
      Array.Find(dinosaurs, dinoType));

    Console.WriteLine(
      "\nArray.FindLast(dinosaurs, \"{0}\"): {1}",
      Ending,
      Array.FindLast(dinosaurs, dinoType));

    Console.WriteLine(
      "\nArray.FindAll(dinosaurs, \"{0}\"):", Ending);

    string[] subArray =
      Array.FindAll(dinosaurs, dinoType);

    foreach(string dinosaur in subArray)
    {
      Console.WriteLine(dinosaur);
    }
  }

  // Search predicate returns true if a string ends in "saurus".
  private bool EndsWithSaurus(string s)
  {
    if ((s.Length > 5) &&
      (s.Substring(s.Length - 6).ToLower() == "saurus"))
    {
      return true;
    }
    else
    {
      return false;
    }
  }

  // Search predicate returns true if a string ends in "raptor".
  private bool EndsWithRaptor(String s)
  {
    if ((s.Length > 5) &&
      (s.Substring(s.Length - 6).ToLower() == "raptor"))
    {
      return true;
    }
    else
    {
      return false;
    }
  }

  // Search predicate returns true if a string ends in "tops".
  private bool EndsWithTops(String s)
  {
    if ((s.Length > 3) &&
      (s.Substring(s.Length - 4).ToLower() == "tops"))
    {
      return true;
    }
    else
    {
      return false;
    }
  }
}

/* This code example produces the following output:

Compsognathus
Amargasaurus
Oviraptor
Velociraptor
Deinonychus
Dilophosaurus
Gallimimus
Triceratops

Array.Exists(dinosaurs, "saurus"): True

Array.TrueForAll(dinosaurs, "saurus"): False

Array.Find(dinosaurs, "saurus"): Amargasaurus

Array.FindLast(dinosaurs, "saurus"): Dilophosaurus

Array.FindAll(dinosaurs, "saurus"):
Amargasaurus
Dilophosaurus
*/
Public Class DinoDiscoverySet

  Public Shared Sub Main()
    Dim dinosaurs() As String = { "Compsognathus", _
      "Amargasaurus",  "Oviraptor",   "Velociraptor", _
      "Deinonychus",  "Dilophosaurus", "Gallimimus", _
      "Triceratops" }

    Dim GoMesozoic As New DinoDiscoverySet(dinosaurs)

    GoMesozoic.DiscoverAll()
    GoMesozoic.DiscoverByEnding("saurus")
  End Sub

  Private dinosaurs As String()

  Public Sub New(items() As String)
    dinosaurs = items
  End Sub

  Public Sub DiscoverAll()
    Console.WriteLine()
    For Each dinosaur As String In dinosaurs
      Console.WriteLine(dinosaur)
    Next dinosaur
  End Sub

  Public Sub DiscoverByEnding(Ending As String)
    Dim dinoType As Predicate(Of String)

    Select Case Ending.ToLower()
      Case "raptor"
        dinoType = AddressOf EndsWithRaptor
      Case "tops"
        dinoType = AddressOf EndsWithTops
      Case "saurus"
        dinoType = AddressOf EndsWithSaurus
      Case Else
        dinoType = AddressOf EndsWithSaurus
    End Select

    Console.WriteLine(vbNewLine + _
      "Array.Exists(dinosaurs, ""{0}""): {1}", _
      Ending, _
      Array.Exists(dinosaurs, dinoType))

    Console.WriteLine(vbNewLine + _
      "Array.TrueForAll(dinosaurs, ""{0}""): {1}", _
      Ending, _
      Array.TrueForAll(dinosaurs, dinoType))

    Console.WriteLine(vbNewLine + _
      "Array.Find(dinosaurs, ""{0}""): {1}", _
      Ending, _
      Array.Find(dinosaurs, dinoType))

    Console.WriteLine(vbNewLine + _
      "Array.FindLast(dinosaurs, ""{0}""): {1}", _
      Ending, _
      Array.FindLast(dinosaurs, dinoType))

    Console.WriteLine(vbNewLine + _
      "Array.FindAll(dinosaurs, ""{0}""):", Ending)

    Dim subArray() As String = _
      Array.FindAll(dinosaurs, dinoType)

    For Each dinosaur As String In subArray
      Console.WriteLine(dinosaur)
    Next dinosaur
  End Sub

  ' Search predicate returns true if a string ends in "saurus".
  Private Function EndsWithSaurus(s As String) As Boolean
    ' AndAlso prevents evaluation of the second Boolean
    ' expression if the string is so short that an error
    ' would occur.
    If (s.Length > 5) AndAlso _
      (s.ToLower().EndsWith("saurus")) Then
      Return True
    Else
      Return False
    End If
  End Function

  ' Search predicate returns true if a string ends in "raptor".
  Private Function EndsWithRaptor(s As String) As Boolean
    ' AndAlso prevents evaluation of the second Boolean
    ' expression if the string is so short that an error
    ' would occur.
    If (s.Length > 5) AndAlso _
      (s.ToLower().EndsWith("raptor")) Then
      Return True
    Else
      Return False
    End If
  End Function

  ' Search predicate returns true if a string ends in "tops".
  Private Function EndsWithTops(s As String) As Boolean
    ' AndAlso prevents evaluation of the second Boolean
    ' expression if the string is so short that an error
    ' would occur.
    If (s.Length > 3) AndAlso _
      (s.ToLower().EndsWith("tops")) Then
      Return True
    Else
      Return False
    End If
  End Function
End Class

' This code example produces the following output:
'
' Compsognathus
' Amargasaurus
' Oviraptor
' Velociraptor
' Deinonychus
' Dilophosaurus
' Gallimimus
' Triceratops
'
' Array.Exists(dinosaurs, "saurus"): True
'
' Array.TrueForAll(dinosaurs, "saurus"): False
'
' Array.Find(dinosaurs, "saurus"): Amargasaurus
'
' Array.FindLast(dinosaurs, "saurus"): Dilophosaurus
'
' Array.FindAll(dinosaurs, "saurus"):
' Amargasaurus
' Dilophosaurus

Uwagi

@No__t-0 jest delegatem metody, która zwraca true, jeśli obiekt przeszedł do niego, jest zgodny z warunkami zdefiniowanymi w obiekcie delegowanym.The Predicate<T> is a delegate to a method that returns true if the object passed to it matches the conditions defined in the delegate. Elementy array są indywidualnie przenoszone do Predicate<T>, do tyłu w Array, rozpoczynając od ostatniego elementu i kończąc na pierwszym elemencie.The elements of array are individually passed to the Predicate<T>, moving backward in the Array, starting with the last element and ending with the first element. Przetwarzanie jest zatrzymane po znalezieniu dopasowania.Processing is stopped when a match is found.

Ta metoda jest operacją O (n), gdzie n jest Length array.This method is an O(n) operation, where n is the Length of array.

Dotyczy

Zobacz też